Panel ekspercki w NIK

Dzięki zaproszeniu przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego miałem przyjemność uczestniczyć w dniu dzisiejszym (8 lipca 2015r.) w panelu ekspertów poświęconemu kontroli bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Dyskusja ekspercka jest ważnym elementem procesu przygotowania przez NIK kontroli w tym zakresie. NIK w czasie kontroli sprawdzi, czy działania organów państwa ( w tym samorządów) przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Celem panelu było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dyskusja była podzielona na trzy części i dotyczyła głównie możliwości i uwarunkowań prawnych stworzenia przestrzeni miejskiej uwzględniającej pieszych i rowerzystów, zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym separacji ruchu (tak czy nie), wpływu istniejącej lub projektowanej infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, instrumentów dotyczących monitoringu i nadzoru narzędzi bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), wpływu przedsięwzięć w zakresie kontroli ruchu drogowego realizowanego przez policję i straże gminne na zwiększanie bezpieczeństwa niechronionych uczestników oraz roli edukacji, wpływu działań edukacyjnych (szkółki, karta rowerowa) i prewencyjnych oraz jakości edukacji. Sporo statystyk wypadków przygotowanych przez policję z podziałem na sprawców – pieszych, rowerzystów i kierowców. Podjęcie inicjatywy przez NIK – bardzo dobre, choć zarysował się podział na teoretyków akademików którzy stoją po stronie działaczy społecznych, a praktyków i dyskusja w części przybrała trochę charakter odbijania piłeczki i wytykania błędów.

Zadziwiające jest to, że mając dobre programy przygotowane wiele lat temu, np. Gambit taką dyskusję wywołuje – instytucja kontrolująca jaką jest NIK, a nie instytucje które mają realny wpływ poprzez swoje decyzje na BRD  – Instytut Transportu i Drogownictwa, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (obie reprezentowane w panelu) czy choćby przedstawicieli Wydziałów Komunikacji – inżynieria ruchu przy starostwach powiatowych. Są planowane kolejne eksperckie spotkania tematyczne i mam nadzieję, że w ich wyniku przyjmiemy jako priorytet kształtowanie polityki wyrównywania szans  użytkowników ruchu drogowego, co przełoży się w końcu na skuteczne działania nie tylko w wymiarze krajowym, ale przede wszystkim lokalnym.

Jak wygląda powiatowa polityka lokalna w tym temacie? – kompletna indolencja urzędnicza w Wydziale Komunikacji Starostwa Grodziskiego (organu odpowiedzialnego za uzgodnienia i wydawanie zgód), ignorancja potrzeb mieszkańców, zaściankowość i zastój myślowy, brak wyobraźni i ograniczanie rozwoju. Na to mojej zgody nie ma, nie tylko jako burmistrza, ale przede wszystkim jako mieszkańca Podkowy Leśnej. O tym w kolejnym artykule.

 

Dodaj komentarz