Interwencja na ul. Cichej

W wyniku podjętych kroków przez Urząd Miasta w celu uprzątnięcia działki przy ul. Cichej, Komendant Straży Pożarnej Decyzją nr 0231/48/16 z dnia 16 maja 2016 w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe nakazał  właścicielowi posesji zapewnić odpowiednie warunki składowania materiałów palnych: mebli, desek, palet, tworzyw sztucznych i innych w terminie do 30 czerwca 2016r. Pracownicy urzędu będą monitorowali podejmowanie czynności przez właściciela nieruchomości. Urząd Miasta prowadzi także aktywne działania w celu wyłączenia budynku na Cichej z użytkowania.

IMG_0003 (2)Przypomnę, że posesja na ul. Cichej od wielu lat jest zasypywana przez właściciela śmieciami, starymi samochodami, materiałami łatwopalnymi. W 2010r. w budynku wybuchł pożar, który strawił wszystko z wyjątkiem murów .

pozar cichaPomimo tego właściciel w dalszym ciągu gromadzi śmieci. W 2011r. ze względu na zagrożenie pożarowe i epidemiologiczne nieruchomość na koszt miasta została uprzątnięta.  Niestety, widokiem „czystej działki” mogliśmy cieszyć się krótko- składowisko odpadów powróciło.

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych obecnie przez urząd stwierdzono konieczność podjęcia innych kroków, bardziej skutecznych niż kolejne sprzątanie na koszt mieszkańców.

IMG_0005 (2)IMG_0007

Kontrola systemu wod-kan.

Rozpoczęła się praca zespołu kontrolującego świadczenia usług wod-kan, w celu uszczelnienia systemu. Z kontroli wynika, że około 70% mieszkańców ( liczby wszystkich mieszkańców) płaci za wodę, z czego tylko 53% ma aktualne umowy. Jeżeli chodzi o kanalizację, sytuacja jest niemalże identyczna: około 70% mieszkańców wnosi regularne opłaty, a około 54% ma podpisane umowy. Nie znamy liczby nieruchomości, które zostały podłączone do wody i kanalizacji „na dziko” (nie zostały zainwentaryzowane, nie ma ich na mapach, właściciele nie płacą). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zakazuje się lokalizowania na terenie działek indywidualnych ujęć wody oraz zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków. Wodę i ścieki należy odprowadzać do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Z uwagi na utrwalone zaniedbania z lat poprzednich w rozliczeniach systemu funkcjonowania odbioru odpadów w zestawieniu z kosztami ponoszonymi z tego tytułu przez Miasto Podkowa Leśna oraz braku zgodności finansowej między wydatkami a dochodami w zadaniu dotyczącym świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych powołano zespół pracowników w celu unormowania wskazanej sytuacji i wypracowania wniosków naprawczych.

Dzięki pracy zespołu będzie możliwość wyłonienia osób, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków, związanych z ponoszeniem kosztów eksploatacji wodociągu, kanalizacji oraz wywozu odpadów. Celem projektu jest skontrolowanie, czy wszyscy obywatele miasta mają kompletne dokumenty, tj. czy mają aktualne umowy wodno- kanalizacyjne i deklaracje związane z odpadami.

Niekompetentne działania, zaniedbania i brak nadzoru w poprzednich latach spowodowały, że dokumentacja związana z umowami wodno- kanalizacyjnymi, deklaracjami dot. odpadów wymaga natychmiastowego uzupełnienia. Żeby zobrazować skalę tych zaniedbań poniżej przedstawiono krótkie zestawienie.

Zespół rozpoczął prace 5 maja 2016 r. po skompletowaniu wszystkich baz danych.

Pracownicy dokonali analizy umów wodno-kanalizacyjnych i deklaracji dot. odpadów zawartych z mieszkańcami, zestawili te dane z danymi ewidencji ludności (danymi osób zamieszkałych/ zameldowanych) oraz zliczyli ilość zainwentaryzowanych przyłączy wod-kan. Pod uwagę brane było również średnie roczne zużycie wody (za rok 2015).

Dane wyjściowe:

2192 – liczba działek w Podkowie Leśnej

1622 – liczba działek możliwych do zabudowy

1298 – liczba działek zabudowanych

W ramach prac zespołu od 6 do 15 maja przeanalizowano 164 nieruchomości (ulice: Akacjowa, Bażantów, Bluszczowa, Błońska, Borowin, Borsucza).

Wnioski:

Jedynie 66 domostw (czyli ok.40%) ma jasną sytuację, tj. mieszkańcy posiadają umowy wodno-kanalizacyjne, deklaracje dot. odpadów, płatności są regularne.

98 domostw (czyli ok.60%) ma sytuację, która wymaga wyjaśnienia. Dotyczy to:

  •  braku umów wodno-kanalizacyjnych (lub brak aktualizacji umów- stara umowa z BRWIKOM),
  •  braku podłączeń do kanalizacji,
  •  braku inwentaryzacji kanalizacji/wody na mapie,
  •  braku płatności (woda, kanalizacja, odpady),
  •  braku deklaracji dot. odpadów.

Powyższa próba w zakresie 164 domostw miała na celu wstępną identyfikację problemu. Następnie zespół przystąpił do całościowej analizy posiadanych baz danych.

Dane statystyczne: – stan na 5 maja 2016 r. dotyczące całości miasta.

Ilość meldunków Płatność za wodę dla nieruchomości Ilość przyłączy naniesionych na mapęwoda Ilość podpisanych umów na dostawęwoda  Płatność za kanalizację dla nieruchomości Ilość przyłączy naniesionych na mapękanalizacja Ilość podpisanych umów na odprowadzenie ścieków
3892 918 1043 695 904 990 700

 

Z tego wynika, że około 70% mieszkańców ( liczby wszystkich mieszkańców) płaci za wodę, z czego tylko 53% ma aktualne umowy. Jeżeli chodzi o kanalizację, sytuacja jest niemalże identyczna: około 70% mieszkańców wnosi regularne opłaty, a około 54% ma podpisane umowy.

Bez podpisanej deklaracji dot. odpadów pozostaje obecnie ok. 284 nieruchomości. na ten temat więcej napiszę w kolejnym artykule.

Dane statystyczne – stan na 28 lutego 2015 r.

Ilość meldunków Płatność za wodę dla nieruchomości Ilość przyłączy naniesionych na mapęwoda Ilość podpisanych umów na dostawęwoda  Płatność za kanalizację dla nieruchomości Ilość przyłączy naniesionych na mapękanalizacja Ilość podpisanych umów na odprowadzenie ścieków
3704 878 1043 615 859 990 620

Po weryfikacji wykryto nieprawidłowości w pozostawionej przez byłego Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej dokumentacji, m.in. do chwili obecnej odnaleziono ok. 40 umów, które zalegały pomiędzy różnymi dokumentami. Umowy te sporządzone w latach 2013/2014 nie zostały wysłane do mieszkańców i w związku z powyższym nie zostały podpisane. W dalszym ciągu podczas prac zespołu odnajdowane są kolejne umowy bez podpisu. W konsekwencji tego tworzone będą nowe umowy, do podpisania których zobowiązani będą wszyscy usługobiorcy.

Dalsze działania:

W przygotowaniu są pisma wzywające mieszkańców Podkowy Leśnej do stawienia się w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w celu uzupełnienia, aktualizacji umów, deklaracji oraz w celu wyjaśnienia braku płatności. Obecnie jest około 80 pism, które są przygotowane do wysłania. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że będzie jeszcze około 300 tego typu pism.

 

Miasteczko rowerowe II

Podobnie jak w zeszłym roku, 2 czerwca (czwartek) 2016r. w Podkowie Leśnej na boisku szkolnym zostanie rozstawione miasteczko rowerowe. Na terenie miasteczka będą zaaranżowane alejki (ze specjalnych mat), które odwzorowują układ ulic. Są na nich namalowane znaki poziome, takie jak przejścia dla pieszych oraz ustawione wszystkie najważniejsze znaki pionowe. Jest zaplanowana taka infrastruktura, jaką ci najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego napotkają, kiedy wyjadą na prawdziwe ulice.

Miasteczko ma pomóc dzieciom i młodzieży oswoić się z jazdą po ulicach, uczyć bezpiecznego poruszania po drogach czy ułatwić przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. Poza praktycznymi ćwiczeniami na placu manewrowym, uczniowie będą mogli podszkolić się z zasad ruchu drogowego także teoretycznie. Chętni będą mogli w tych dniach podejść do egzaminu na kartę rowerową. Zapraszamy dzieci i młodzież.