Absolutorium za 2015

Udzielenie absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu za rok 2015 było najważniejszym punktem ostatniej sesji 23 czerwca 2016r. Wcześniej komisje po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, wydały pozytywną opinię o dokumencie. Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Budżet został zrealizowany w całości, z wyjątkiem dwóch dokumentacji projektowych, których opóźnienie wynikło z braku uzgodnień i przeszło na ten rok.  Również zrealizowano gro inwestycji nie przewidzianych w planie budżetu – a możliwość ich  realizacji wynikła  z oszczędności w danym roku budżetowym oraz pozyskanych środków zewnętrznych. A co najważniejsze po raz pierwszy od lat została wypracowana nadwyżka budżetowa.

Wszystkie kwoty na wykresach podane są w złotówkach.

Wykonanie budżetu za rok 2015Zwiększono planowane dochody o kwotę 2.392.802,26 zł.

w tym

 • plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.368.802,26 zł
 • dochodów majątkowych o kwotę 1.024.000,00 zł.Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości prawie 10% wynikało głównie z prowadzenia aktywnych działań Urzędu w celu  pozyskania środków zewnętrznych na realizację różnych projektów.Wykonanie budżetu za rok 2015Kliknij w obrazek, aby powiększyćWykonanie budżetu za rok 2015Pomimo takiego samego zakresu remontów bieżących dróg, prace w 2015r. udało się wykonać za 219.589 zł, gdzie wcześniej w 2014r. zapłacono 328.437 zł. Dodam, że ceny prac budowlanych nie staniały…

  Na realizację programu polityki prozdrowotej zwiększono kwotę o ~ 78% zakładanych środków – z 22.000zł na 37.495 zł. Dzięki temu zwiększono pulę bezpłatnych badań przesiewowych w ramach profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców.

  W wyniku podpisanych ugód dotyczących spraw sądowych inwestycji szkolnej miasto zaoszczędziło setki tysięcy złotych. 1.693.772,85 zł wypłacono  w 2015r. na podstawie  wyroków sądowych lub zawartych ugód z podwykonawcami budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły. Pieniądze te udało się wygospodarować nie tnąc kosztów w inwestycjach.  W 2015 r. uregulowano też prawo własności do gruntów zajętych pod  drogi (7 działek) w drodze negocjacji, za kwotę nawet pięciokrotnie niższą niż w latach ubiegłych.

  W administracji wydatki spadły o 100.000zł w 2014r. i 100.000 zł w 2015r. Pomimo tego, w ramach znalezionych oszczędności poczyniono znaczne nakłady na wyposażeniu urzędu: aktualizacja i zakup nowego oprogramowania, wymiana serwerów miasta, komputerów oraz drukarek, części drzwi i okien w budynku urzędu miasta.  Przykładem poszukiwania oszczędności przez urząd niech będzie  np. energia – dzięki zastosowaniu energooszczędnych żarówek LED spadły wydatki na energię elektryczną do oświetlania miasta z 448.000 zł do 364.000 zł – oszczędność 84.000 zł. Takich przykładów jest znacznie więcej.Wykonanie budżetu za rok 2015Całą prezentację, wraz ze zrealizowanymi inwestycjami można obejrzeć tutaj: Wykonanie budżetu za rok 2015.

  Dziękuję radnym za udzielenie absolutorium.

Analizujemy dokumenty planistyczne

Pozyskaliśmy kolejne pieniądze w wysokości 33.000zł. , ale po kolei…

Przystępujemy do oceny aktualność Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Od momentu powstania dokumentów planistycznych w Podkowie Leśnej tj. od roku 2000 kiedy wykonano studium i MPZP 2006r., nie były one poddawane analizie, pomimo takiego obowiązku raz na cztery lata.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) obowiązek oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spoczywa na Radzie Gminy co najmniej raz w czasie kadencji Rady.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest instrumentem, służącym do realizacji polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym. Jest to dokument planistyczny sporządzany obligatoryjnie w granicach administracyjnych gminy. Opracowanie studium należy do zadań własnych gminy, organem odpowiedzialnym za jego sporządzenie jest burmistrz, uchwala je natomiast rada gminy.  Wypis z ustaleń studium z 23.06.2000r.

studium podkowyJeżeli chcesz powiększyć, kliknij w obrazek

Monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i korekta wytycznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni, chociaż raz na kadencję rady, jest warunkiem utrzymania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.

Przygotowując się w zeszłym roku do wykonania takiej analizy, W dniu 7 marca 2015r. podpisałem List o Współpracy pomiędzy Burmistrzem Podkowy Leśnej, a Kierownikiem Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. arch. Sławomirem Gzellem.

Współpraca z Politechniką zaowocowała zorganizowaniem przeze mnie konkursu  urbanistycznego pt. NOWA POLITYKA PRZESTRZENNA dla PODKOWY LEŚNEJ dla studentów Wydziału Architektury PW.  Więcej na arturtusinski-podkowa.pl/rozstrzygniecie-konkursu-architektonicznego/

Dzięki współpracy w tym zakresie z Politechniką otrzymaliśmy bardzo ciekawy materiał wyjściowy do dyskusji przed podjęciem prac planistycznych w Podkowie. Spotkania poświęcone tematyce konkursowej odbywały się z udziałem mieszkańców, co jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę, że partycypacja powinna być obowiązkowym elementem procesu planistycznego. Poszukiwanie innego modelu partycypacji, niż do tej pory, działania opartego na faktycznym dialogu wydaje mi się właściwym kierunkiem zmian sposobu prowadzenia ważnych działań w mieście, a takim są niewątpliwie działania planistyczne. Forma konkursu pozwala na zapoznanie się z różnorodnym spojrzeniem, pomysły mogą stać się dodatkową inspiracją do przeprowadzenia tych zmian.

Urbanistyka zeszyty naukowe 2015 – Planowanie przestrzenne w Podkowie Leśnej /pdf

Chcąc wyjść naprzeciw mieszkańcom i przeprowadzić konsultacje społeczne w znacznie większym zakresie, niż obliguje mnie do tego ustawa w tym zakresie, w czerwcu 2016r. przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej o dofinansowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji z zastosowaniem co najmniej trzech technik konsultacyjnych, w tym  m.in. jednej techniki interaktywnej i jednej techniki internetowej.  Jury konkursu oceniło wysoko nasz wniosek i otrzymaliśmy 33.000 zł dofinansowania. Dzięki temu proces konsultacji Studium w Podkowie Leśnej będzie przeprowadzony profesjonalnie w szerokim zakresie.

Apel o weryfikację deklaracji śmieciowych

Trwają prace nad uszczelnieniem systemu odbierania odpadów.

1298 – liczba działek zabudowanych

3892 – liczba osób zameldowanych

ok 200  – liczba osób zamieszkujących tymczasowo, w tym obywatele Ukrainy

3185 – liczba osób zadeklarowanych do uiszczania opłaty za śmieci

Z danych wynika, że ponad 900 osób nie zostało zgłoszonych do opłaty za śmieci. Bez podpisanej deklaracji dot. odpadów pozostaje obecnie ok. 284 nieruchomości.

Wiadomo, że część osób jest zameldowanych, a nie mieszka w Podkowie Leśnej, niemniej jednak z kontroli oraz informacji posiadanych przez pracowników urzędu wynika, że problem mieszkańców, którzy korzystają z miejskiego systemu odbioru śmieci (wystawiają śmieci w dniu wywozu przed dom), a nie uiszczają opłaty za wywóz jest bardzo poważny. Kontrola krzyżowa wykazała, że istnieje bardzo duża grupa osób, która korzysta z wody i kanalizacji, a nie płaci za śmieci. Wyraźnie zarysował się też problem zadeklarowania mniejszej liczby osób, niż faktycznie zamieszkuje  daną nieruchomość. Stwierdzono przypadki zamieszkiwania kilku lub kilkunastu osób, natomiast zadeklarowano do odbioru śmieci np. 1 osobę lub wcale.

Nie zakładam złej woli u mieszkańców, tylko być może zbyt słabą informację ze strony urzędu, dlatego przypominam:

każda osoba, która mieszka w Podkowie Leśnej (również najemca) ma obowiązek uiszczania opłaty za śmieci. Deklarację wraz z ilością faktycznie zamieszkujących osób daną nieruchomość należy zgłosić w Urzędzie Miasta. Opłata za śmieci segregowane to 15 zł miesięcznie od osoby, śmieci niesegregowane  – 30 zł miesięcznie od osoby. Opłatę należy wnosić do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Urząd nie wysyła rachunków do opłaty.

Proszę o sprawdzenie swoich deklaracji i ich ewentualną weryfikację. Urząd ze swojej strony podejmuje czynności wyjaśniające w stosunku do właścicieli nieruchomości, których złożone deklaracje budzą wątpliwości lub jest ich brak.

Manko w kasie miasta rośnie

Co trzecia złotówka wpłacana przez mieszkańców z tytułu opłat cmentarnych trafiała do prywatnej kieszeni!

Pod koniec maja został zakończony Audyt w przedmiocie gospodarki kasowej oraz operacji bankowych realizowanych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach 2010-2015.

W toku prac audytowych przedstawiono Audytorowi szereg dokumentów na podstawie których opracowano wnioski końcowe. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż działania noszące znamiona przestępstwa dokonywane były w okresie kilku lat – z przedstawionej do audytu dokumentacji można wywnioskować, że przynajmniej od roku 2010. W tym czasie funkcję Burmistrza Miasta pełniły (pełnią) następujące osoby:

 • Andrzej Kościelny (kadencja 2002-2006 oraz 2006-2010),
 • Małgorzata Stępień-Przygoda (kadencja 2010-2014),
 • Artur Tusiński (kadencja 2014-2018).

Uchybienia dotyczące nadzoru Skarbnika nad kontrolą obszaru, za który jest odpowiedzialny, również dotyczą okresu od 2010 roku. Kluczowym jednak wydaje się być rok 2013, gdyż wówczas daje się zauważyć znaczący wzrost nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej, w szczególności gospodarki kasowej.

Badania audytowe potwierdziły brak gotówki w kasie – na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji – w wysokości 116.026,83 zł oraz wykazały brak zaksięgowania kolejnych wpłat w wysokości 50.400,00 zł pochodzących od osób fizycznych tytułem opłat za miejsca na cmentarzu.

W związku z powyższymi Audytor wskazuje na możliwość popełnienia przestępstwa w postaci przywłaszczenia środków finansowych. Począwszy od miesiąca stycznia 2013 roku przekroczono stan Pogotowia kasowego, ustanowionego na kwotę 12.000,00 zł – stan kasy przekraczał kwotę 160.000zł. Proceder polegał na „pożyczaniu” pieniędzy z kasy miasta, stąd tak wysoki stan gotówki w kasie. Pieniądze wpłacane przez mieszkańców nie trafiały na konto bankowe miasta.

Wraz ze zmianą Skarbnika została wzmocniona kontrola zarządcza nad obszarem finansowym miasta oraz scalono systemy informatyczne i wprowadzono program do obsługi kasy (dotychczas kasa była prowadzona ręcznie). W czasie wykonywania czynności audytowych, kontrolując wyrywkowo lata wcześniejsze, także natrafiono na nieprawidłowości. Fakt, że kasjerka obsługująca miasto była także kasjerką Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Skarbnik jest odpowiedzialny za finanse za całego miasta, zaszła konieczność rozszerzenia zakresu audytu o lata 2006-2010 w Urzędzie Miasta oraz 2010-2015 w Ośrodku Pomocy Społecznej. Całość sprawozdania z audytu jest dostępna na stronie miasta w BIP bip.podkowalesna.pl/sprawozdanie_z_audytu.

 

Kablowanie niskiego napięcia

Wybraliśmy wykonawcę na zaprojektowanie kablowych sieci niskiego napięcia (nN) i nowych lamp oświetleniowych dla pierwszej partii ulic: Iwaszkiewicza, Modrzewiowej, Topolowej, Jodłowej, Kwiatowej od Paproci do Sasanek i od Sasanek do Parkowej. Projekt będzie obejmował wszystkie przyłącza do domu, szafki w ogrodzeniach. Trasę przyłącza elektrycy będą uzgadniali bezpośrednio z właścicielami nieruchomości. Koszt podłączenia (wykonania) od skrzynki elektrycznej do domu leży po stronie właściciela. Miasto szuka możliwości sfinansowania również tego odcinka, ale szanse są nikłe. Osoby, które z jakiś względów nie zdecydują się na skablowanie przyłącza będą miały dostawiony słup przed ogrodzeniem.

IMG_0081 zmPrace związane z kablowaniem sieci napowietrznej średniego napięcia są wykonywane zgodne z harmonogramem. Na ul. Błońskiej zostały posadowione dwie nowe stacje transformatorowe, zgodnie z projektem uzgodnionym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nastąpiła zmiana pierwotnie zakładanego płaskiego dachu na spadzisty zgodnie z zapisami podkowiańskiego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego). Stacje są murowane, kryte dachówką i przygotowane pod zamontowanie krat stanowiące trejaż dla roślin pnących.