Poszliśmy do sądu ws. decyzji Ministra (staw)

W grudniu informowałem Państwa o wydanym postanowieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym zdjął rygor natychmiastowej wykonalności z decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej budowy stawu, co uniemożliwiło kontynuację rewitalizacji. Także w grudniu Minister wydał decyzję, w której uchylił w całości zaskarżoną przez Dendropolis decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą zgody na prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie zbiornika wodnego. W związku z tym, Miasto Podkowa Leśna skierowało sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarzucając Ministrowi m.in:

  • brak podejmowania jakichkolwiek czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy mając na względzie interes społeczny i słuszny interes mieszkańców Podkowa Leśna
  • brak rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całości materiału dowodowego sprawy
  • dokonanie dowolnej oceny materiału dowodowego w oparciu o wybiórczo wybrany materiał
  • przeprowadzenie postępowania dowodowego w sposób sprzeczny z zasadami prowadzenia postępowania tj. proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania stron
  • orzekanie w kwestiach nie leżących w gestii konserwatorskiej tj. rozwiązań hydrologicznych lub budowlanych
  • wykorzystanie, do wydania decyzji, opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa z dnia 03.2020 r. tj. opinii odnoszącej się do projektu z roku 2019 i niemającej odniesienia do nowego projektu z roku 2021 r., który był przedmiotem decyzji.

Do dnia wydania decyzji przez Ministra miasto nie zostało poinformowane o zebranym materiale dowodowym w sprawie i o możliwości zapoznania się z nim, a także – wniesienia uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń, co jest sprzeczne z k.p.a.

Biorąc pod uwagę okoliczności wydania decyzji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, złożyliśmy zawiadomienie do Prokuratury o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa urzędniczego oraz wnieśliśmy do Naczelnej Izby Kontrolnej o podjęcie działań kontrolnych związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim.

Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy sądowej.

Dodaj komentarz