Po spotkaniu z mieszkańcami

25 lutego 2016r. odbyło się moje spotkanie z mieszkańcami. W trzech blokach tematycznych przedstawiłem plany inwestycyjne na 2016r. co do Parku Miejskiego, dróg i ścieżek rowerowych oraz zamierzenia pozyskiwania środków zewnętrznych. Zaproszona na spotkanie członkini zespołu Katarzyna Kwiatkowska – Dankiewicz przygotowującego Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej  pod kier. proj. dr inż. arch. kraj. Beaty J. Gawryszewskiej (SGGW) w październiku 2006r. przypomniała nam pomysł podziału parku na trzy strefy. Ówczesny  projekt nie uzyskał akceptacji instytucji uzgadniających. W roku 2009 Urząd Miasta Podkowa Leśna zlecił wykonanie projektów wykonawczych i budowlanych na podstawie projektu Rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej wykonanego przez Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykonano i uzgodniono:

 • projekt budowlany i wykonawczy rewitalizacji i adaptacji Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich II etap Rewitalizacja Parku Miejskiego zagospodarowanie terenu – uzyskano pozwolenie na budowę
 • projekt skablowania linii napowietrznej na terenie Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej
 • projekt przebudowy oświetlenia na terenie Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej
 • projekt budowlano wykonawczy przebudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej na doziemną
 • projekt budowlano wykonawczy przebudowy zbiornika wodnego na rzece Niwce   rzece Niwce (rów RS-11) w miejscowości Podkowa Leśna pow. Grodzisk MazowieckiNa potrzeby projektu przebudowy zbiornika (stawu) wykonano:
 • operat wodnoprawny
 • badania geotechniczne dla rejonu zbiornika wodnego na rzece Niwce w Rewitalizowanym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej 
  W stosunku do koncepcji projektu z 2006r. SGGW nastąpiły zmiany:
 • Ograniczenie ingerencji w tkankę przyrodniczą do minimum
 • Rezygnacja z prowadzenia nowych ścieżek i wprowadzania pokrytych nawierzchnią polan na terenie leśnym
 • Zamiana placu wokół stawu na ścieżkę celem ograniczenia ilości projektowanych nawierzchni
 • Uproszczenie elementów małej architektury, które wykonane zostaną z drewna dla lepszego zharmonizowania ze środowiskiem leśnym
 • Wprowadzenie oświetlenia wyłącznie w alei głównej
 • W związku z upływem czasu, zaktualizowano również projekt gospodarki drzewostanem, co ma na celu ułatwienie prowadzenia prac pielęgnacyjnych. park proj

We wrześniu 2015r. wykonano prace związane z czyszczeniem stawu oraz na obszarze Leśnego Parku Miejskiego wypielęgnowano  260 drzew okazałych. 

Miasto Podkowa Leśna jest w trakcie przegotowania wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • na pielęgnację 873 drzew (slajd 16)-złożony
 • na pielęgnację ok. 1000 drzew (slajd 17)
 • na rewitalizację stawu (po aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego zbiornika wodnego na rzece Niwce)
 • kablowanie linii
 • dostawienie lamp (warunkowo)

Druga część spotkania dotyczyła planowanych projektów drogowych i ścieżek rowerowych. Dokładne mapy i legenda do nich znajduje się w załączonej przygotowanej przeze mnie prezentacji.

Również w prezentowanych materiałach przedstawiłem zamierzenia pozyskiwania środków zewnętrznych.

Prezentacja Artur Tusiński spotkanie z mieszkańcami 25.02.16 Plany inwestycyjne w 2016r. w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna

Dodaj komentarz