Podsumowanie konsultacji w/s skrzyżowań równorzędnych

27 października ogłosiłem  konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie zmiany organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna. Konsultacje trwały od 2 listopada do 30 listopada 2020 r. Przedmiotem konsultacji była propozycja zmiany organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna polegająca na wprowadzeniu skrzyżowań równorzędnych na drogach gminnych, spełniających warunki ustawy o drogach publicznych, z wyłączeniem dróg powiatowych, tj. ulicy Jana Pawła II i Brwinowskiej oraz drogi wojewódzkiej, czyli trasy 719.

W ramach ogłoszonych konsultacji przeprowadzono badanie ankietowe (w formie papierowej oraz elektronicznej). Osoby uczestniczące w konsultacjach wypełniły 231 ankiet, w tym 101 ankiet papierowych oraz 130 ankiet elektronicznych. W wyniku weryfikacji odrzucono 19 ankiet, w tym złożone anonimowo, wypełnione wielokrotnie oraz wypełnione przez osoby, które nie są mieszkańcami Podkowy.

Formularz ankiety składał się z dwóch pytań:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem na drogach spełniających warunki skrzyżowań równorzędnych, a później na każdej nowo wybudowanej lub wyremontowanej drodze?

2. W jaki sposób zazwyczaj Pani/Pan porusza się po mieście? (pytanie wielokrotnego wyboru).

Za wprowadzeniem skrzyżowań równorzędnych opowiedziało się 130 respondentów; przeciw temu rozwiązaniu było 80 uczestników badania. Jedna z osób nie wskazała żadnej odpowiedzi w pytaniu nr 1, co oznacza, że liczebność grupy respondentów różni się od sumy wskazań dla poszczególnych wariantów odpowiedzi. Ponad 75% uczestników badania ankietowego wskazało, że porusza się po mieście samochodem, a 65% osób wskazało, że porusza się pieszo. Niemal połowa respondentów porusza się po mieście rowerem (48,11%).

Piesi oraz rowerzyści, czyli niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, w zdecydowanej większości opowiadają się za wprowadzeniem skrzyżowań równorzędnych. W grupie osób poruszających się samochodami zwolennicy skrzyżowań, na których nie wyróżniono kierunku z pierwszeństwem przejazdu, tylko nieznacznie przeważają nad oponentami tego rozwiązania (różnica ośmiu głosów).

W Biuletynie jak i na stronie www załączone były mapki z listą proponowanych lokalizacji skrzyżowań równorzędnych na terenie miasta. Przyjmowane były także opinie przesłane na piśmie na adres Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną. Te dwie formy konsultacji dobrano, aby poszerzyć możliwy krąg osób chcących się wypowiedzieć oraz z uwagi na sytuację pandemii. Dodatkowo na wszystkich tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta zamieszczane były ogłoszenia informujące o konsultacjach i sposobach wzięcia w nich udziału. Jako uzupełnienie konsultacji odbyło się także spotkanie online, tj. chat z Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna, podczas którego osoby zainteresowane mogły zadać pytania bądź przedstawić swoje stanowisko.

 

 

Dodaj komentarz