Przetarg zakończony – drożej niż zakładaliśmy

W dniu 15.04.2019r. zostało zakończone zbieranie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna” Niestety mimo, iż postępowanie było postępowaniem otwartym, określonym jako przetarg, do którego może przystąpić nieograniczona liczba wykonawców, oraz dodatkowo Zamawiający skierował zaproszenie do podmiotów świadczących taką usługę, a także poprzedzonym ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie BIP, w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Ofertę złożyła firma SIR-COM, która dotychczas świadczyła obsługę Miasta, w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.  Zgodnie z tendencją panującą na krajowym rynku odpadów, już od 2016r. uzyskane ceny za poszczególne frakcje odpadów ponownie wzrosły.

Począwszy od grudnia 2018r. Miasto próbowało wyłonić Wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Jednak wszystkie dotychczas prowadzone postępowania były unieważniane, a powodem w każdym przypadku było przekroczenie środków jakie zostały zaplanowane w budżecie lub mogły być wydatkowane przez Miasto. Obecna cena, określona w ofercie, również przekracza środki jakie wynikają z przeprowadzonej przez nas kalkulacji. Jednak wobec sytuacji, że obecnie zawarta umowa obowiązuje do 30.04.2019r. zmuszeni jesteśmy zawrzeć umowę na warunkach zaproponowanych przez firmę SIR-COM. Inaczej pozostaniemy bez odbioru śmieci. Umowa zostanie zawarta na 4 miesiące, za łączną kwotę 557.620,20 zł., gdzie z naszych szacunków, na ten cel przeznaczono 496.800,00 zł. Przy tak określonej cenie miesiąc świadczenia usługi kosztuje Miasto 139.405,05 zł., co daje rocznie 1.672.860,60 zł. Na te cenę, nadal składa się przede wszystkim odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, których odbiór w roku 2016r. kosztował 495,00 zł. za 1 Mg podczas, gdy obecnie w ofercie uzyskano również za 1 Mg1.296,00 zł.

Czynniki tak drastycznego wzrostu cen są nam znane i są związane ze zwiększonym kosztem składowania i przetwarzania odpadów na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (wzrost w ciągu roku nawet o 300%). brakiem mocy przerobowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, brakiem kompostowni oraz spalarni, wzrostem kosztów osobowych u wykonawców, brakiem konkurencji na rynku odpadów, zwiększającym się poziomem koniecznych do uzyskania procentów recyklingu, zwiększająca się ilością produkowanych odpadów, oraz brakiem rynków zbytu odpadów.

Te wszystkie wskazane czynniki mimo dochowania staranności ze strony Miasta w prowadzonych procedurach, podejmowaniem prób uzyskania konkurencyjności, w postępowaniach, powodują, że system jest coraz droższy, a koszty jego obsługi musimy ponosić wszyscy.

Więcej informacji na temat systemu odbioru śmieci zostało opublikowanych w Biuletynie Miasta nr 2/87/kwiecień 2019.

 

Dodaj komentarz