Prace na studium

W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna w dniu 3 kwietnia br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, poza oficjalną procedurą, poświęcone projektowi dokumentu. W spotkaniu wzięli udział radni, członkowie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przedstawiciele zespołu projektowego.

Dotychczasowe Studium podjęte w 2000 roku zdeaktualizowało się, ze względu na zmianę obowiązujących przepisów, norm i uwarunkowań prawnych. Są nie tylko nowe wymogi prawne ale i merytoryczne. W ciągu ostatnich dwudziestu lat wpłynęło też dużo wniosków od mieszkańców, nad którymi należało się pochylić, przeanalizować w kontekście potrzeb, możliwości i zasadności. Poza tym dokumenty planistyczne należy analizować pod kątem zaistniałych zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, własnościowej oraz diagnozy stanu istniejącego jak i analizy możliwości rozwoju.

W kolejnym etapie zostanie wyłożony projekt do wglądu i wtedy będzie oficjalnym dokumentem, do którego będzie można się składać uwagi oraz odbędzie się dyskusja publiczna.

Jednym z elementów dotychczasowej pracy urzędników była analiza stanu faktycznego.. min. analiza wskaźników zagospodarowania. Poniżej zamieściłem slajd, który obrazuje procent działek, na których wskaźnik został przekroczony, też wynika z niego, że im mniejsza działka tym zgodności z obowiązującymi zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Założenia, które zostały przyjęte do opracowania dokumentu.

Na mapie wyznaczono strefy funkcjonalne.

Wskaźniki zagospodarowania terenu. Muszą one być określone dla danego obszaru, a nie dla indywidualnej działki i jest to dość trudne zadanie biorąc pod uwagę bardzo różną wielkość działek sąsiadujących ze sobą.

Został zaproponowany system szlaków komunikacyjnych w oparciu o stan istniejący i planowany.

Te kilka slajdów jest wycinkiem całej prezentacji przedstawionej i omówionej na spotkaniu. Odbyła się ciekawa dyskusja,  mieszkańcy wnosili problemy, zadawali pytania, które projektanci skrupulatnie notowali. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważniejszych dokumentów i choć nie ma charakteru aktu prawnego, stanowi podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany. Jest kilka możliwości wywierania wpływu na zapisy zawarte w studium. Można było składać wnioski  tuż po uchwaleniu i ogłoszeniu przez urząd miasta o przystąpieniu do prac nad studium, bardzo wiele wniosków też zostało złożonych w ubiegłych latach . Kolejną szansą na wnioskowanie zmian jest moment, kiedy projekt studium zostanie udostępniony do wglądu (wyłożony) – taka informacja zostanie szeroko podana do publicznej wiadomości. Można także wziąć udział w publicznej debacie na temat zapisów studium. Należy też mieć na uwadze, że studium jest dokumentem szerokim, o dość ogólnym charakterze, a plan miejscowy powstaje na podstawie studium, dlatego nie uda się zmienić zapisów planu miejscowego, jeśli wnioskowane zmiany są w sprzeczności ze studium, na podstawie którego powstał plan. W takim wypadku zmiany muszą być najpierw wprowadzane w studium.

Zachęcam do przeczytania całej prezentacji 2019-04-03_Prezentacja dla mieszkańców

Wcześniejszy artykuł dotyczący studium i pogłębionych konsultacji/konsultujemy-studium/

Dodaj komentarz