Stypendium Burmistrza

Jako Burmistrz Miasta  pragnę objąć szczególną opieką dzieci oraz młodzież wybitnie uzdolnioną, która osiąga ponadprzeciętne wyniki w dziedzinach naukowych, artystycznych i sportowych.  Uważam, że zapewnienie odpowiednich warunków do  wykształcenia oraz wspierania rozwoju jest wyrazem świadomości i odpowiedzialności za wspólną przyszłość, a podejmowane w tym kierunku działania winny być jednym z priorytetów podkowiańskiego samorządu. Dlatego ogromnie cieszę się, że Rada Miasta wsparła pomysł i podjęła zaproponowaną przeze mnie uchwałę o ustanowieniu stypendium.

Uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 25 roku życia będą mogli otrzymać za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA. Warunkiem jest mieszkanie w Podkowie Leśnej. Uczeń lub student może otrzymać stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym poprzedzającym okres stypendialny.  Stypendium będę wręczał w sposób uroczysty dwa razy do roku. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna w terminie 1 września – 30 października każdego roku.

Załączam dokładny regulamin, który wejdzie w życie 28 lipca 2016r.. Wnioski należy składać na specjalnym formularzu.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE, SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, którzy nie ukończyli 25 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna.
 2. Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów i studentów, legitymujących się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi lub artystycznymi.
 3. Na potrzeby niniejszego regulaminu uczniem/studentem jest także osoba, która ukończyła szkołę/uczelnię w roku szkolnym/akademickim, poprzedzającym okres stypendialny.

Rozdział 2.

Kryteria i zasady przyznawania stypendium

 • 2.
 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń :
 • szkoły podstawowej i gimnazjalnej, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego lub ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, w roku poprzedzającym okres stypendialny.
 • szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
  w roku szkolnym poprzedzającym okres stypendialny.
 1. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który zajął
  co najmniej 3 miejsce w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie sportowym/zawodach sportowych o randze mistrzowskiej, w dyscyplinach indywidualnych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub Szkolny Związek Sportowy, w roku szkolnym poprzedzającym okres stypendialny.
 2. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który uzyskał indywidualnie tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu artystycznego organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Ministerstwo Kultury bądź organizowanych pod patronatem Ministra ww. instytucji, w roku szkolnym poprzedzającym okres stypendialny.
 • 3.
 1. Stypendia dla studentów:

1) Za szczególne osiągnięcia w edukacji może otrzymać student, który spełnia następujące warunki:

– uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy albo zdobył nagrodę w ogólnopolskim konkursie na prace naukową lub jest autorem znaczącej publikacji naukowej,

– swoje wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami
w konkursach międzynarodowych lub ogólnopolskich.

2) Za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który zajął co najmniej 3 miejsce w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie sportowym/zawodach sportowych o randze mistrzowskiej, w dyscyplinach indywidualnych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe w roku akademickim poprzedzającym okres stypendialny.

3) Za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać student, który uzyskał indywidualnie tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu artystycznego lub zajął I-III miejsce w konkursie twórczości artystycznej o randze międzynarodowej w roku akademickim poprzedzającym okres stypendialny.

Rozdział 3.

Tryb i zasady postępowania o udzielenie stypendium

 • 4.
 1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:
 • dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,
 • klubom sportowym,
 • Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna
 • rektorom lub dziekanom szkół wyższych,
 • rodzicom lub opiekunom prawnym,
 • pełnoletnim uczniom/studentom.
 1. Zgłoszenie oznacza złożenie w terminie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć oryginalne lub uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata.
 3. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna w terminie 1 września – 30 października każdego roku.
 4. Wniosek powinien dotyczyć osiągnięć kandydata w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym lub akademickim.
 5. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
 6. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza.
 7. Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta.
 8. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz pisemnie informuje wnioskodawcę.
 • 5.
  1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.
 1. Wysokość miesięcznych rat stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe może wynosić do 15% kwoty, o której mowa w ust. 1.
 1. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż na 10 miesięcy.
 • 6.
 1. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata.
 2. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych.

Rozdział 4.

Wypłata stypendium

 • 7.
  1. Wypłata stypendium następuje na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.
  2. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w terminie:
 • Do dnia 1 grudnia – za okres od września do grudnia danego roku
 • Do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku
 • 8.
 1. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłatę stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne, jeżeli stypendysta został skreślony z listy uczniów/studentów, przerwał naukę lub dopuścił się naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. O zaistnieniu okoliczności powodujących wstrzymanie wypłaty stypendium wnioskodawca winien niezwłocznie powiadomić Burmistrza.
 3. Wstrzymanie wypłaty stypendium obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania okoliczności, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

 • 9.
  1. Tryb i procedura przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe
   lub artystyczne oraz wykaz uczniów/studentów, którzy otrzymali stypendium podawane są do wiadomości publicznej w szkołach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Za przygotowanie wypłaty stypendiów odpowiedzialny jest Urząd Miejski.
  3. Fundusz stypendialny może być powiększony o środki pozyskane od sponsorów.

Dodaj komentarz