18 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 24 czerwca 2016 roku – 12 lipca 2016 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydane 2 zarządzenia dotyczące m.in.:
 • Zarządzenie Nr 60/Fn/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 6 lipca 2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na pielęgnację zieleni zabytkowej w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna.

 Spotkania pomiędzy sesjami:

 • spotkanie w ramach ZIT w UM Grodzisk Maz. – dotyczyło  ścieżek rowerowych.
 • spotkanie z dyrektorami PGE Dystrybucja S.A ws kontynuowania kablowania linii niskiego napięcia i długoterminowej współpracy miasta Podkowa Leśna i PGE min. wsparcie finansowe imprez miejskich
 • spotkanie z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków,
 • spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Maz. w sprawie turnieju charytatywnego
 • spotkanie z dyrektorami Zespołu Szkół – omówiono wyniku sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, zarządzanie szkołą w kontekście możliwych osiągnięć, kryteria oceny pracy nauczycieli, rekrutację do szkół
 • Sprawy bieżące:
 1. W Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zamontowano 3 nowe maszty flagowe
 2. Zakupiono ciągniki i rębak dla pracowników gospodarczych UM Podkowa Leśna
 3. Wynegocjowano nowe warunki finansowe monitorowania obiektów i skonsolidowano umowy:
 • budynku gospodarczego przy ul. Jeleniej
 • ujęcia wody przy ul. Kwiatowej
 • stacji uzdatniania wody przy ul. Warszawskiej i innych obiektów

4.     Rozpoczęto procedurę zbierania ofert na przeprowadzenie audytu wybranych postępowań finansowanych ze środków publicznych udzielanych w latach 2013-2015 w UM Podkowa Leśna – zamówienia dotyczące świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania miasta.

 1. Wyłoniono wykonawcę na remont nawierzchni w ulicy Modrzewiowej na odcinku Wschodnia –Sosnowa.
 2. Podpisano ugodę pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Syndykiem masy upadłości przedsiębiorstwa WID-BAS (generalnego wykonawcy rozbudowy szkoły samorządowej) w obecności Komisarza Sądowego, tym samym zakończyła się ostatnia z 11 ze spraw sądowych dotyczących rozbudowy szkoły.
 3. Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 2654/2016 z dnia 21.06.2016 r. uchylił decyzję Starosty Grodziskiego nr 36/2015 z dnia 28 września 2015 r. ustalającą wysokość odszkodowania za grunt zajęty pod część ulicy Jeża (dz. nr ew. 139/7 w obrębie 06 o pow. 0,0561 ha) oraz część ul. Zamkowej (dz. nr ew. 122/1 w obrębie 06 o pow. 0,0528 ha) na kwotę blisko 365 zł/m2 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
 4. Nadano klauzulę ostateczności decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1362/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. stwierdzającej nabycie przez Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętej pod część ul. Modrzewiowej (dz. nr ew. 113/3 w obrębie 11 o pow. 110 m2). r. W Starostwie prowadzone będzie postępowanie w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za przedmiotowy grunt.
 5. Przygotowano 150 kart inwentaryzacyjnych działek drogowych wytypowanych do   procesu komunalizacji. Na podstawie kart sporządzono spis inwentaryzacyjny,  który zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni.

IV Inne:

 • Trwa nabór wniosków do budżetu partycypacyjnego – termin składania mija 15 lipca 2016r. Dotychczas nie wpłynął żaden wniosek. (Pomimo dość dużej akcji marketingowej:  plakaty, informacje na stronie miasta i portalach społecznościowych, broszury i ulotki wrzucane do skrzynek mieszkańców, informacja w biuletynie, dwudniowe stoisko partycypacyjne podczas Otwartych Ogrodów. Udzielenie wywiadu w regionalnej stacji radiowej Polskie Radio RDC na temat Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna oraz w Radio Bogoria).
 • Wspólnota przeprowadziła ranking zamożności, gdzie Podkowa Leśna z dochodem 6.326,97 zł per capita uplasowała się na 3 pozycji wśród 582 miast, wyłączając miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe i miasta wojewódzkie. W stosunku do zeszłego roku dochód w naszym mieście wzrósł o 353,51 zł ( w 2014r. wynosił  5.973,46 zł).
 • Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich nominował „Rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej” w Podkowie Leśnej do nagrody w X edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich.
 •  Zaproszenia:

1. Koncert-  Łukasz Pawlik Project: Lonely Journey – 24 lipca MOK, Świerkowa 1, godz. 19.00 wstęp wolny. Organizatorem jest Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, Urząd Miasta Podkowa Leśna oraz  CKiIO

2. Międzynarodowe Letnie Wioski Dziecięce : Warszawski oddział CISV- Children’s International Summer Villages – Międzynarodowe Letnie Wioski Dziecięce, przy współpracy z Urzędem Miasta w Podkowie Leśnej i Zespołem Szkół w Podkowie Leśnej w dniach 4 lipca – 4 sierpnia organizuje skierowaną do jedenastolatków Wioskę – główny i zarazem najstarszy międzynarodowy program, inspirujący dzieci do wyobrażenia sobie Ziemi, na której ogólnoświatowy pokój jest realny. W programie bierze udział dwanaście delegacji dzieci i młodzieży z różnych państw. W Podkowie Leśnej gościć będziemy dzieci z: Austrii, Brazylii, Egiptu, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Kostaryki, Norwegii, Szwecji, USA i oczywiście Polski. Przez jeden dzień obóz jest otwarty dla lokalnej społeczności – już dziś serdecznie wszystkich zapraszam na Dzień Otwarty Wioski w Podkowie Leśnej – termin: 22 lipca 2016 r. od godz. 16:00. Uczestnicy zaprezentują swoje kraje na specjalnie przygotowanych stoiskach a także przedstawią krótkie programy artystyczne.

Dodaj komentarz