Wniosek mieszkańców o odwołanie starosty Marka Wieżbickiego

5 kwietnia 2017r.  do Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej wpłynęło pismo, z prośbą o podanie do publicznej wiadomości, iż został skierowany wniosek do radnych Powiatu Grodziskiego, za pośrednictwem Pana Przewodniczącącego Rady Powiatu Jerzego Terlikowskiego, o  podjęcie wniosku w sprawie przyjęcia uchwały o odwołanie Starosty Powiatu Grodziskiego, Pana Marka Wieżbickiego. Wniosek został podpisany przez 784 mieszkańców Podkowy, co daje 25% uprawnionych do głosowania, jednej z sześciu gmin powiatu.  Podpisy zostały zebrane w ciągu kilku dni. Sygnatariusze wniosku, zwracają się do Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego o przekazanie wniosku radnym oraz o wprowadzenie go pod obrady jako punkt w porządku najbliższej Sesji Rady Powiatu. Najbliższa sesja Rady Powiatu odbedzie się 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim. Czy przewodniczący zgodnie z procedurą i wolą mieszkańców wprowadzi wniosek do porządku obrad i odbędzie sie dyskusja?         

Treść wniosku poniżej.                                                      

        ” My, niżej podpisani, mieszkańcy Podkowy Leśnej wnioskujemy do radnych Powiatu Grodziskiego o podjęcie wniosku w sprawie przyjęcia uchwały o odwołanie Starosty Powiatu Grodziskiego, Pana Marka Wieżbickiego.

My, mieszkańcy Podkowy Leśnej, mamy prawo do mieszkania w godnych warunkach – dojścia i dojazdu do własnych posesji  z poszanowaniem historycznego układu urbanistycznego Miasta Ogrodu wpisanego do rejestru zabytków. Mamy prawo do kompleksowego i systemowego rozwiązania problemów organizacji ruchu w naszym mieście, uwzględniającego nowoczesne metody i narzędzia uspokojenia ruchu oraz wymuszenie bezpiecznych zachowań – z poszanowaniem  naszego dziedzictwa historycznego, to jest prawem chronionego układu urbanistycznego miasta, w tym dróg, oraz przydrożnego starodrzewia. Mamy prawo oczekiwać od Starosty Powiatu Grodziskiego, opiniującego projekty przebudowy podkowiańskich dróg, odpowiedzialnego działania dla dobra, a nie na szkodę, naszej społeczności lokalnej. Mamy prawo oczekiwać od niego poszanowania prawa, rzetelności i sumienności             w podejmowaniu decyzji.

         Starosta Marek Wieżbicki pełni tą funkcję nieprzerwanie od 2004 roku – w tym czasie ze strony Starostwa – poprzez wydawanie negatywnych opinii komunikacyjnych dla projektów drogowych – zablokowany został zrównoważony i nowoczesny rozwój naszego miasta w kwestii rozwiązań drogowych: bezpiecznych, wygodnych, uzgodnionych w konsultacjach ze społecznością lokalną. Przerzucanie od wielu lat przez Starostę Wieżbickiego odpowiedzialności za swoje decyzje na władze naszego miasta, jest już dla nas nie do zniesienia.

My, mieszkańcy Podkowy Leśnej mówimy DOŚĆ!                                                Niniejszy wniosek jest wyrazem naszego poparcia dla władz samorządowych , Rady Miasta i Burmistrza, ale także wyrazem determinacji, zapowiedzią wzmożenia aktywności obywatelskiej i konsekwencji.         

         Nie zgadzamy się na dalsze wydawanie z uporem maniaka przez Starostę Wieżbickiego opinii komunikacyjnych na projekty drogowe w oparciu o niewłaściwą podstawę prawną – Podkowa Leśna to nie ściernisko, tu nikt nie chce wytyczać i budować nowych dróg lub autostrad, my chcemy przebudowy istniejących ulic  i wprowadzenia nowoczesnej, przyjaznej mieszkańcom organizacji ruchu. 

Od kilkunastu lat słyszymy od Starosty Wieżbickiego te same argumenty: nasze drogi są za wąskie i nie spełniają warunków technicznych, nie mamy trójkątów widoczności, przeszkodą jest przydrożny starodrzew, ostatnio nawet rzekomy ‘grunt rodzimy’. Prawdziwą przeszkodą jest złe zarządzanie i brak nadzoru Starosty nad urzędnikami. 

         My, mieszkańcy Podkowy Leśnej mówimy DOŚĆ i nie zgadzamy się, aby szkodliwe dla naszego miasta działania Starosty dalej prowadziły do trwających wiele lat przepychanek Starostwa Grodziskiego z władzami podkowiańskimi o uzgodnienia projektów drogowych na poszczególne ulice. Nie ma naszego przyzwolenia na przewlekłe, biurokratyczne i nienależyte wydawanie przez Starostę Wieżbickiego opinii komunikacyjnych na przebudowę podkowiańskich dróg.

Negatywne zaopiniowanie w ostatnich dniach  przez Starostę Wieżbickiego, według argumentacji jak zawsze, kilkunastu projektów na przebudowę dróg w naszym mieście to SKANDAL, wyraz arogancji władzy i lekceważenia mieszkańców. Wszystkie te projekty zostały uzgodnione w szerokich konsultacjach społecznych, na ich wykonanie oraz na realizację inwestycji zostały w budżecie miasta zabezpieczone publiczne pieniądze. Całe miasto stało się zakładnikiem Starosty Marka Wieżbickiego, blokującego poprzez swoje działania realizację budżetu miasta oraz założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

         Mając na uwadze powyższe, my, niżej podpisani mieszkańcy powiatu, wyborcy tworzący podkowiańską wspólnotę lokalną,  zwracamy się do Szanownych Państwa Radnych Rady Powiatu Grodziskiego o postawienie wniosku o przyjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marka Wieżbickiego z funkcji Starosty Powiatu Grodziskiego.”

/-/ Podpisy 784 osób

 Skarga rady miasta na działalność starosty powiatu grodziskiego http://bip.podkowalesna.pl/uchwala-pdf

Skarga mieszkańców na starostę i komentarz na procedowanie jej przez komisję rewizyjną powiatu https://www.facebook.com/groups/podkowalesna/10157874708275621/

 fot. Archiwum autora. Od lewej Starosta Grodziski Marek Wieżbicki i Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Terlikowski

Dodaj komentarz