Wniosek o ustalenie ochronności dla Lasu Młochowskiego

Obserwując co dzieje się w Lesie Młochowskim i wykorzystując, że aktualnie opracowywany jest Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027 (informacje są ogólnie dostępne w BIP Nadleśnictwa, również taką informację przekazywałem w czerwcu 2017r.) wniosłem o ustalenie dla Lasu Młochowskiego znajdującego się granicach administracyjnych Miasta Podkowa Leśna, stanowiącego własność Skarbu Państwa i znajdującego się w użytkowaniu Nadleśnictwa Chojnów, prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach ustalonych dla lasów uznanych za ochronne w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.). W piśmie zawnioskowałem o: ograniczenia zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych oraz prowadzenia ścinki drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób zapewniający w maksymalnym stopniu ochronę gleby i roślinności leśnej a także wzmocnienia dbałości o stan zdrowotny i sanitarny drzew i preferowania naturalnego odnowienia lasu.

Wnioskowanie o podjęcie procedury uznania lasów położonych w granicach administracyjnych Miasta Ogrodu Podkowa Leśna za ochronne w nowym Planie Urządzania Lasu uznałem za konieczne, choć powinna to być inicjatywa Rady Miasta. To ona w ostateczności będzie opiniowała ewentualną decyzję Dyrektora Generalnego.

Objęcie Lasu Młochowskiego gospodarką leśną prowadzoną na zasadach ustalonych dla lasów uznanych za ochronne jest zgodne z zapisami  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Podkowa Leśna, który przewiduje dla utrzymania funkcji przyrodniczej rekreacyjnej i wypoczynkowej Lasu Młochowskiego stworzenie programu wykorzystania lasu, zapewniającego ochronę jego najbardziej wartościowych elementów oraz wyznaczenie na jego podstawie i urządzenie systemu dróg pieszych, rowerowych i hippicznych z uwzględnieniem i wykorzystaniem istniejących szlaków. Dodać należy, że z inicjatyw środowisk lokalnych we współpracy z Nadleśnictwem Chojnów na terenie Lasu Młochowskiego powstały: trzy oznakowane trasy rowerowe, w zimie służące również jako szlaki biegowe oraz spacerowa  ścieżka edukacyjna z czternastoma przystankami (tablicami) objaśniającymi różne aspekty przyrodnicze. Dodatkowo przez Las Młochowski zostało wytyczonych kilka szlaków turystycznych PTTK połączonych z cennymi kulturowo lub przyrodniczo obiektami w sąsiadujących miejscowościach. Nadmienić należy, że w części należącej do Podkowy Leśnej znajdują się dwa rezerwaty:

  • rezerwat im. B. Hryniewieckiego ustanowiony w 1977 r. dla ochrony zbiorowiska świetlistej dąbrowy i znajdującego się tam starodrzewia dębowo – sosnowego.
  • rezerwat Zaborów im. W. Tyrakowskiego. Położony w głębi lasu starodrzew siedliska grądowego stanowi ostoję dla licznej grupy gatunków ptaków.

Zgodnie z ustawą o lasach, minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez Radę Miasta – w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Jaki będzie ciąg dalszy sprawy, przekażę Państwu, jak tylko otrzymam informację zwrotną z Nadleśnictwa Chojnów. Dziękuję mieszkańcom za czujność i faktyczne interesowanie się sprawami jakże ważnymi dla miasta.

 

Dodaj komentarz