Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu

Na ostatniej sesji 26 czerwca br. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Podkowa Leśna ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Oznacza to, że żaden ze sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu na terenie miasta nie może tego robić między godziną 22.00 a 6.00 rano. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ( czyli ok. połowy lipca).

Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska biorąc pod uwagę skargi mieszkańców na głośno zachowujące się „towarzystwo” w późnych godzinach wieczornych, szczególnie w okolicach stacji WKD Główna. Wcześniej projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym – nie wpłynęły żadne uwagi oraz został zaopiniowany przez wszystkie komisje merytoryczne Rady Miasta. Złamanie zakazu handlu w godzinach po 22.00 wiąże się z wysokimi karami finansowymi dla przedsiębiorcy.

Takie ograniczenie radni mogą wprowadzać od stycznia tego roku po znowelizowaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która reguluje m.in. możliwość ograniczenia przez samorządy nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i precyzuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych.  W zakresie picia w miejscach publicznych w Podkowie Leśnej nic się nie zmieniło, dalej występuje zakaz. Przypadki łamania zakazu spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej są zgłaszane na policję.

Dodaj komentarz