21 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 12 października 2016 roku – 22 listopada 2016 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 11 zarządzeń dotyczących m.in.:
 • Zarządzenie nr 91, 93, 101 /Fn/2016 z dnia 12 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na rok 2016
 • Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
 • Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Miasta Podkowa Leśna
 • Zarządzenie nr 98/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej
 • Zarządzenie nr 99/Fn/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
 • Zarządzenie nr 100//Fn/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2017 – 2027
 1. Spotkania, m.in.:
 • spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dróg w Podkowie Leśnej
 • spotkanie z Prezesem Zarządu LGD Zielone Sąsiedztwo w sprawie współpracy
 • spotkanie z Prezesem Zarządu Spółki „EKO-HETMAN” w sprawie odbioru odpadów zielonych
 • spotkanie w Ministerstwie Rozwoju w sprawie rozwoju infrastruktury w Podkowie Leśnej
 • spotkanie z Burmistrzem Miasta Milanówka w sprawie wspólnej organizacji PSZOK
 • spotkanie z przedstawicielem firmy JARPER w sprawie podpisania umowy na wywóz odpadów zielonych z terenu miasta Podkowa Leśna
 • spotkanie z Zastępcą Wójta Gminy Lesznowola w sprawie wdrażania systemu odbioru odpadów i rozliczenia dostawy wody na podstawie wodomierzy.
 • Sprawy bieżące:
 1. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 460.600,63 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: Urzędu Miasta, biblioteki, dwóch budynków komunalnych (mieszkalnych)  „Hel” na ul. J. Pawła II 29 i na ul. Jaworowej 13. Wartość projektu wnosi 1.366.230,49 zł.
 2. W dniu 11 października br. została przeprowadzona kontrola gospodarowania wodami przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach na podstawie Ustawy Prawo wodne oraz utrzymania wód i urządzeń wodnych. Kontrola m.in. wykazała że usunięcie 50cm warstwy namułu nie miało wpływu na zdolności retencyjne zbiornika, których przedstawione urządzenia naturalnie nie posiadało. Protokół pokontrolny znajduje się w BIP.
 3. 27 października br. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowiecki orzekł wyrok nakazowy w sprawie byłej skarbnik Marii Ostrowskiej. Została ona uznana za winną zarzuconego popełnionego czynu i skazuje ja na podstawie art. 278 par.1 kk w zw. Z art. 37a kk wymierza jej karę 12 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na świadczeniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie oraz zobowiązuje oskarżoną do naprawienia w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej kwoty 85.324, 19 zł. Wyrok jest nieprawomocny.
 4. W stosunku do byłej kasjerki Komenda Powiatowa Policji wszczęła dochodzenie o przestępstwo z art.278 par.1 kk w sprawie zaboru mienia w postaci pieniędzy pochodzących z opłat cmentarnych.
 5. Od 2 listopada trwają prace związane z przebudową ul. Iwaszkiewicza. na odcinku od ul. Jana Pawła II do bramy wjazdowej CKiIO. Wykonanie inwestycji przewiduje się w terminie do 15 grudnia br.
 6. 28 listopada wykonawca wchodzi na budowę ulicy Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego.
 7. Wykonano nawierzchnię ulicy Bukowej na odcinku od ulicy Toplowa/Lipowa/Sosnowa do Reymonta.
 8. Na cmentarzu wykonano budowę alejki od grobu ks. Kantorskiego do kolumbarium.
 9. Wykonano progi zwalniające na ulicy Jałowcowej.
 10. Zebrano oferty i podpisano umowę na czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych na terenie miasta.
 11. Wymieniono oprawy oświetleniowe od ulicy Jana Pawła II do granicy miasta z Otrębusami oraz od ulicy Brwinowskiej do trasy 719. Prace są kontynuowane.
 12. Zamontowano 8 ławek bez oparć przy ulicach: Parkowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Bukowej, Brwinowskiej; 4 ławki z oparciami przy ulicach: Myśliwskiej, Głównej i Lilpopa; 20 koszy na odpady przy ulicach: Akacjowej, Modrzewiowej, Bukowej, Parkowej, Brwinowskiej, Jeleniej, Wilczej/Sarniej, Myśliwskiej, Wiewiórek/Myśliwskiej, Wiewiórek/Głównej.
 13. Zakupiono 25 słupków ulicznych oraz 10 stojaków rowerowych. Słupki zamontowano przy ul. Brwinowskiej.
 14. Zakończono akcję usuwania azbestu z terenu miasta Podkowa Leśna. Odebrano i zutylizowano 199 m² azbestu.
 15. Trwają pracę nad nowym regulaminem utrzymania czystości w gminie. Obecnie regulamin jest w konsultacjach w sanepidzie.
 16. Przeprowadzono oględziny drzew znajdujących się na m.in. terenie szkoły samorządowej.
 17. Rozpoczęto zimową akcję opieki nad zwierzętami. Kupiono 10 opakowań (po 10 kg) karmy dla kotów wolnożyjących na terenie miasta i wydano dwie budki dla kotów.
 18. Uporządkowano działkę miejską przy ul. Jana Pawła II.
 19. Uporządkowano groby powstańców na terenie cmentarza komunalnego w Podkowie Leśnej oraz na terenie Lasu Młochowskiego.
 20. Odmalowano transformator przy ul. Myśliwskiej.
 21. Wymieniono stare tabliczki na nowe z informacją „Aleja Zabytkowa”.
 22. Zamontowano lustro na rogu ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza.
 23. Uszczelniono zadaszenie z poliwęglanu na łączniku dwóch budynków komunalnych przy ulicy Orlej 4.
 24. Naprawiono i doszczelniono dach nad łącznikiem szatni i nad biblioteką w Zespole Szkół przy ulicy Jana Pawła II 20.
 25. Wyczyszczono przewody dymowe i sprawdzono drożność przewodów kominowych oraz przeprowadzono kontrolę gazową w budynkach użyteczności publicznej. Wyczyszczono rynny w budynkach użyteczności publicznej.
 26. Zamówiono wymianę wraz z montażem drzwi zewnętrznych do budynku Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej.
 27. Przygotowano zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wodomierzy przystosowanych do zamontowania nakładki umożliwiającej zdalny odczyt.
 28. Wymieniono wodomierz na granicy Podkowy Leśnej i Żółwina zliczającego wodę dostarczoną do gminy Brwinów oraz wymieniono wodomierz w studni oligoceńskiej.
 29. Przygotowano sprawozdania dla Starostwa w Grodzisku Mazowieckim dotyczące Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie Podkowy Leśnej.
 30. Przygotowano umowę grantową pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, a Miastem na opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” realizowany w ramach POWER 2014-2012.
 31. Podpisano umowę z wykonawcą Koncepcji zagospodarowania dwóch działek usługowych położonych przy ul. Jeleniej. Termin umowy do 30 listopada 2016 r.
 32. W trakcie realizacji jest opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny aktualności dokumentów planistycznych.
 33. Oczekujemy na decyzję ws. ustalenia wysokości odszkodowania
  za dz. nr ew. 113/3 w obrębie 11 zajętą pod część ul. Modrzewiowej.
 34. W dniu 15.11.2016 r. w Starostwie Powiatu Grodziskiego odbyła się rozprawa w sprawie ustalenia odszkodowania za dz. nr ew. 25/9 w obrębie 10 zajętą pod cześć ul. Sienkiewicza; wnioskodawczyni zaakceptowała wysokość wyceny wartości działki – oczekujemy na wydanie decyzji.
 35. W dniu 17.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę nr ew. 139/6 w obrębie 6 zajętą pod część ul. Jeża. Kolejne posiedzenie odbędzie się  dnia 23.11.2016 r.
 36. Wydano pisma w sprawie usunięcia banerów reklamowych z ogrodzeń posesji.
 37. Trwa aktualizacja kart usług dla mieszkańców świadczonych przez Urząd Miasta Podkowa Leśna.
 38. Wyłoniono projekty, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej w przyszłym roku 2017:
 • Wiata na rowery na terenie Zespołu Szkół Samorządowych
 • Młodzieżowa strefa aktywności w Leśnym Parku Miejskim
  lub w pasie zieleni między ulicą Akacjową i Modrzewiową
 • Kule bule przed Pałacykiem Kasyno
 • Nasadzenia drzew iglastych (sosna, świerk) i krzewów kwitnących (lilaki, bez) po zakończeniu budowy ronda u zbiegu ulic Bukowej, Lipowej i Sosnowej oraz w okolicy Skweru Ks. Kolasińskiego

IV Inne:

 • W październiku byłem z wizytą studyjną w Niemczech na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec dotyczącą przyjmowania uchodźców na poziomie gmin.
 • Odbyło się Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych. Na spotkaniu omówiono „Program współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi”.
 • W dniu 15 listopada 2016 r. podczas uroczystej Gali Sportowej Polski odebrałem wyróżnienie „Pasjonat Sportowej Polski” za działalność społeczną i zawodową upowszechniającą aktywność fizyczną.
 • W dniu 28.10.2016 r. w ramach edukacji ekologicznej urzędu odbył się teatrzyk o tematyce środowiskowej dla dzieci ze szkoły podstawowej.
 • 19 listopada w Podkowie Leśnej odbył się II Miejski Przystanek PaT – wydarzenie w ramach ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka i Ty”, promującego wśród młodzieży modę na życie wolne od uzależnień, agresji i przemocy. Gościliśmy 450 osób z woj. mazowieckiego, w tym ok. 50 z Podkowy.

Dodaj komentarz