Informacja dotycząca zasad wycinki drzew i krzewów

Informacja dotycząca zasad wycinki drzew i krzewów rosnących na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych na działkach budowlanych – stan dla Miasta Podkowa Leśna obowiązujący od  18 stycznia 2018 r. 

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074).

17 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1330).

W związku z w/w zmianami informujemy, że Miasto Podkowa Leśna utraciło podstawę prawną do utrzymywania stanowiska Konserwatora d/s. Zabytkowej Zieleni i jako bezpodstawne – uległo likwidacji. W związku z tym, wnioski o zgodę na wycinkę i zgłoszenia zamiaru wycinki mieszkańcy kierują bezpośrednio do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Kiedy należy zgłosić zamiar wycinki? 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEWA – dotyczy osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli drzewa mają obwody mniejsze niż wyżej wymienione, to nie ma żadnego zgłoszenia. Jeżeli drzewo ma większy obwód, należy zgłosić zamiar wycinki. Konserwator w ciągu 21 dni ma obowiązek zrobić wizję w terenie. Z oględzin jest spisywany protokół. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków) może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu tego terminu (brak odpowiedzi), to oznacza to tzw. „milczącą zgodę” na podjęcie wnioskowanych działań. Organ nie może wnieść sprzeciwu bez ważnego powodu (np. nieruchomość jest wpisana odrębnym wpisem do rejestru zabytków, drzewo jest pomnikiem przyrody).  Wydanie powyższej decyzji (sprzeciw) stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Ważne jest, aby złożony wniosek (zgłoszenie) zawierał wszystkie wymagane informacje.  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę (może być odręczna) określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Dobrze byłoby jeszcze  podać nazwę drzewa i obwód pnia mierzony na wysokości 5cm.

W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

 

Kiedy należy uzyskać pozwolenie na wycinkę?

ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW – dotyczy osób fizycznych na cele związane z działalnością gospodarczą i innych podmiotów.

Osoby fizyczne na cele związane z działalnością gospodarczą lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów wydawanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę w trybie ustawy o ochronie przyrody nie obejmuje: 
1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
6. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
7. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni – dotyczy tylko nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków odrębnym wpisem, których (prywatnych) w Podkowie Leśnej jest kilka.

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Mazowieckiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.
Pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie jest wymagane bez względu na obwód pni drzew, również w przypadku usuwania drzew lub krzewów przez osoby fizyczne.
Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

POZWOLENIE NA INNE DZIAŁANIA, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni – dotyczy tylko nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków odrębnym wpisem

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni nie mieszczące się w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Mazowieckiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.
Pozwolenie na inne działania w parkach, ogrodach lub przy innych formach zaprojektowanej zieleni jest wymagane np.:
– w przypadku usuwania drzew lub krzewów stwarzających niebezpieczeństwo,
– na usunięcie złomów i wykrotów.
Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

WIATROŁOMY I ZŁOMY – dotyczy osób fizycznych i innych podmiotów (czyli wszystkich)

Osoby fizyczne lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym dokonują zamiaru zgłoszenia do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków usunięcia uszkodzonych drzew i krzewów. Jednakże usunięcie drzew/krzewów stanowiących złomy i wykroty możliwe będzie po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (art. 83f ust 1 pkt. 14 b ustawy o ochronie przyrody).

Uwaga: W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Uwaga: Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

Wyżej wymienione przepisy nie obowiązują na działkach leśnych nie wpisanych odrębnym wpisem do rejestru zabytków.

Dodaj komentarz