Stan finansów miasta – budowa przedszkola

Dzisiaj chciałbym poruszyć dwie ważne rzeczy: stan finansów miasta i konieczność budowy przedszkola.

Finanse i bezpieczeństwo ekonomiczne miasta nabierają dzisiaj szczególnego znaczenia. Kolejny rok 2019 zakończyliśmy nadwyżką budżetową. To oznacza ze dochody miasta były większe niż jego wydatki, tym bardziej to cieszy, że zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje, z wyjątkiem rewitalizacji stawu w Parku Miejskim, która jak wiadomo jest na razie skutecznie blokowana jest przez Dendropolis. Każdą złotówkę oglądamy z trzech stron, dlatego szkoda  utraconego dofinansowania na budowę Alei Lipowej za sprawą grupy protestującej.

Wypracowane za moich kadencji środki z nadwyżek budżetowych to 8.666.359,38 zł, z czego w samym 2019 r.  to 3.785.258,36 zł. To cieszy tym bardziej, że w poprzedniej kadencji spłaciliśmy sporo wcześniejszych zobowiązań finansowych i zwiększyliśmy znacząco udział inwestycji w strukturze wydatków.

 • W latach 2010-2014 spłacono – 3.135.936,08 zł kredytu i odsetek
 • W latach 2015-2020 spłacono – 5.752.702,95 zł kredytu i odsetek zaciągniętych w poprzednich kadencjach
 • Spory sądowe po budowie szkoły uregulowane w latach 2014-2016 – 2. 417.719,64 zł (głownie za sprawą mediacji)
 • Koszt budowy szkoły 12.842,06 zł + odsetki do dnia dzisiejszego = 15.434.010,24 zł
 • Wydatki stałe: energia elektryczna, ubezpieczenia, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia itp. spadły z rekordowych 1.518 516,98 zł w roku 2013 do 783.685,35 zł w roku 2019 czyli ok. 49%
 • Stan mienia gminy wzrósł z 48.644.862,48 zł na 31.12.2014 r. do 70.836.049,15 na 31.12.2019 r. to jest o ponad 45%
 • W latach 2015-2019 wybudowaliśmy 6,252 km dróg za 11.421.000,00 zł

Obecnie realizujemy inwestycje na poziomie sięgającym 30% wszystkich wydatków budżetu, a nie do 5% jak to bywało wcześniej. To rzadkość, by stan jednostek samorządu była na tak dobrym poziomie. Ale to wynik ciężkiej pracy ostatnich pięciu lat zaciskania pasa i szukania oszczędności w wydatkach stałych. Wszystko po to, by dzisiaj z pełną odpowiedzialnością, móc przystąpić do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji w Podkowie Leśnej –  budowy przedszkola. Zwracam też uwagę, że paradoksalnie inflacja dla sektora publicznego ma korzystne znaczenie, oczywiście do pewnych granic. Planowana pożyczka energetyczna w wysokości 10.000.000,00 zł ma stałe niezmienne oprocentowanie 0,97% w skali roku, co oznacza, że licząc bardzo ostrożnie, po 20 latach zwrócimy tylko ok. 70% pożyczonej kwoty (wyrażonej siłą nabywczą pieniądza), zatem w dużym przybliżeniu można mówić o dotacji. Miasto w swoich planach uwzględniło spadek dochodów z uwagi na sytuację w jakiej znalazła się gospodarka.

Budowa przedszkola

Z mojego punktu widzenia i zakładam, jednak sporej części podkowian, poziom i jakość świadczonych usług w jednostkach edukacyjnych powinny być priorytetem w rozwoju naszego miasta. Kolejny rok utrzymujemy najwyższą lokatę w rankingach „Miejsc sprzyjających edukacji”. Kilka lat temu rozbudowano szkołę, dzięki czemu mamy świetną infrastrukturę dla uczniów. Natomiast przedszkole w każdej chwili może być wyłączone z użytkowania z uwagi na jego niezadowalający stan techniczny. Budowa nowego obiektu jest koniecznością. Obecnie w Podkowie Leśnej mieszka ponad 130 dzieci w wieku przedszkolnym. Wiele podkowiańskich maluchów chodzi do innych placówek z różnych względów, także z  uwagi na stan przedszkola publicznego. Dopłacamy do tych placówek. Każda prognoza demograficzna pokazuje utrzymanie się tej liczby dzieci, a dla miasta jest jak najbardziej korzystne pozyskiwanie nowych mieszkańców.  Placówki edukacyjne, w tym przedszkole są  magnesem i wyznacznikiem chęci sprowadzenia i rozliczania się w danym miejscu.

Rozstrzygnęliśmy przetarg na rozbiórkę i budowę ekologicznego, nowego przedszkola w Podkowie Leśnej w technologii pasywnej – wygrała firma Climatic która jest potentatem na rynku, nie tylko krajowym, w budowie obiektów modułowych i prefabrykowanych www.climalic.pl  Przedszkole w wysokim standardzie energetycznym, zaprojektowane z faktyczną dbałością o wysoką jakość i funkcjonalność obiektu, o powierzchni użytkowej 1488 m². Przewidujemy, że koszty funkcjonowania nowego przedszkola będą o 60% niższe niż obecnego.

Koszt budowy naszego przedszkola, który wyniesie 11.898.612 zł, nie odbiega od innych obiektów porównywalnej wielkości i w różnej technologii, budowanych bądź planowanych do budowy. Dla przykładu przedszkole w Żółwinie, wybudowane w technologii tradycyjnej i niskim standardzie energetycznym oraz funkcjonalnym  kosztowało 9 mln zł bez wyposażenia. Przetarg został rozstrzygnięty w lipcu 2018 r,  a powierzchnia użytkowa wynosi 869 m², czyli jest dwukrotnie mniejsze niż planowane w Podkowie. Warto podkreślić, że większość wyposażenia pani dyrektor naszego przedszkola kupiła pod koniec zeszłego roku, wtedy była zaplanowana wymiana ławek, krzesełek itd., które zostały zmagazynowane w pomieszczeniach miasta lub czekają w magazynach wykonawców.

Czy to budowa przedszkola, urzędu, szkoły, czy basenu to jej koszty kształtują się podobnie bez względu na wielkość gminy na której terenie ma być realizowana inwestycja. Różnice wynikają z lokalizacji regionu. Mazowsze i obszar metropolitarny są najdroższymi pod względem kształtowania się cen usług budowlanych  w całym kraju, po części wynika to z zależności pomiędzy wynagrodzeniami na terenie naszego rejonu – także płace są tutaj najwyższe. W mojej ocenie przetarg na budowę przedszkola wypadł pomyślnie, wybrana oferta jest o prawie 1,5 mln niższa niż wartość kosztorysu inwestorskiego na IV kwartał 2018 r. A przecież cena zawiera jeszcze koszty rozbiórki istniejącego budynku  i utylizację odpadów.

Sesja Rady Miasta w przestrzeni otwartej

Dnia 2 kwietnia Rada Miasta po skrupulatnej analizie finansowej gminy, jednomyślnie zdecydowała o zgodzie na zaciągniecie pożyczki na budowę przedszkola. Także wszystko wskazuje na to, że lada moment wykonawca wejdzie na budowę.

Również na tej samej sesji Rada Miasta Podkowa Leśna zdecydowała o przyznaniu dofinansowania Szpitalowi Zachodniemu na zakup 5 kardiomonitorów w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

Ta sesja była szczególna, bo odbyła się w warunkach panującego koronawirusa, także po wprowadzonych obostrzeniach dla obywateli. Znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w/s ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii, nie wpływa na możliwość zwoływania posiedzeń ciał kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego. Przepisów Ustawy prawo o zgromadzeniach nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej. Zgodnie z nowymi przepisami ograniczenia zgromadzeń nie stosuje się także do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych. Art. 15zzx. 1. podjętej 31 marca 2020 specustawy stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych MOGĄ zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie. Dotychczas nie było możliwości prawnej zorganizowania pracy rady w sposób zdalny lub korespondencyjny (sesja rady została zwołana tydzień temu). Ustawodawca obecnie pozostawił wybór, w jaki sposób ma być prowadzona sesja/komisja, organom gminy.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym zwoływanie sesji rady, a także wyznaczania miejsca, godziny i tryb prowadzenia jest wyłączną kompetencją Przewodniczącego Rady Miasta. W sytuacji tak szczególnej, przewodniczący uznał, że spotkanie radnych w przestrzeni otwartej (na powietrzu) jest bezpieczniejsze niż w zamkniętym pomieszczeniu. Posiedzenie rady trwało 20 minut, przebiegło bez problemów, odbyło się zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, a podjęcie uchwał było niezbędne do realizacji celów.

Miasto trwa, funkcjonuje i musi realizować zadania budżetowe, nikt z tego obowiązku lokalnych władz  nie zwolnił. Raczej w tak trudnej sytuacji należałoby się spodziewać wsparcia i zrozumienia mieszkańców, ale grupa zawsze tych samych, jątrzących osób postawiła na nogi policję, także powiatową. Tym sposobem w sesji uczestniczył sam komendant z liczną załogą. Mieliśmy całkiem przyjemną ochronę.

https://www.youtube.com/sesja Rady Miasta 2.04.2020

 

 

 

 

Płyny odkażające i maseczki dla mieszkańców

3 marca potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek zakażenia tak zwanym wirusem z Wuhan, na całym świecie odnotowanych było wtedy nieco ponad  100 tyś zachorowań. Od 12 marca obowiązuje w naszym kraju stan zagrożenia epidemiologicznego. 31 marca rząd wprowadził nowe, niezwykle drastyczne  ograniczenia. Tego dnia też potwierdzono na terenie Polski 2311 przypadków zachorowań i 33 zgony przypisane bezpośrednio CONVID-19. Nadal był to jednak jeden z najniższych wskaźników zachorowań w Europie w przeliczeniu na milion mieszkańców danego kraju.

Podkowa Leśna stara się dostosować do nowych, trudnych dla nas wszystkich warunków. Do końca marca nie zanotowano w mieście potwierdzonego testami przypadku zachorowania, a jedynie kilka rodzin objętych zostało kwarantanną. Jednak z uwagi na rosnące prawdopodobieństwo eskalacji transmisji wirusa, zdecydowałem o uruchomieniu rezerwy kryzysowej.

 • Każde gospodarstwo domowe (bez względu na liczbę osób) otrzyma preparat (500 ml) do odkażania rąk. Płyn posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty.
 • W pierwszej kolejności, mieszkańcy powyżej 65 roku życia otrzymają maseczki wielokrotnego użycia, dalej w miarę dostępności maseczek, otrzymają je pozostali (są zamówione, będą dostarczane sukcesywnie). Maseczki nie zabezpieczają przed zarażeniem się koronawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia WHO nie rekomenduje ich stosowania przez osoby zdrowe. https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,koronawirus–who-podkreslilo-swoje-stanowisko-na-temat-noszenia-masek
 • Rada Miasta Podkowa Leśna na najbliższej sesji będzie decydowała o przekazaniu środków w wysokości 55.000 zł Szpitalowi Zachodniemu w Grodzisku Mazowieckim na zakup 5 szt. kardiomonitorów.    

Maseczki i płyny będą dostarczane do domów bezpośrednio przez pracowników urzędu, nie ma możliwości odebrania ich osobiście. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących jest weryfikowana na podstawie zebranych danych w urzędzie.

Jeżeli ktoś z mieszkańców nie potrzebuje w/w produktów, to proszę i przekazanie informacji mailem na adres: urzadmiasta@podkowaleśna.pl

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale od miasta mają zapewnioną 70% zniżkę lub są zwolnieni z opłat (jeśli zamknęli działalność). Zachęcam do robienia zakupów na terenie Podkowy Leśnej. Tu można sprawdzić, gdzie i jak kupić/zamówić.

Zasady i ograniczenia ogłoszone 31 marca

 • konieczność zachowania odległości minimum dwa metry od drugiej osoby, ta zasada nie dotyczy rodzica opiekującego się małym dzieckiem (do lat 13) na spacerze, czy opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 • osoby poniżej 18. roku życia będą mogły przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą;
 • sklepy spożywcze, apteki, drogerie w godzinach od 10 do 12 będą otwarte tylko dla osób powyżej 65. roku życia;
 • obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu;
 • ograniczenie w dostępie do parków, bulwarów, skwerów, miejsc rekreacji, zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich;
 • limit osób w sklepie do trzech osób na kasę; w urzędach pocztowych limit do dwóch osób na jedno okienko;
 • zamknięte zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne;
 • w weekendy zamknięte wszystkie sklepy budowlane;
 • zamknięte hotele i miejsca noclegowe;
 • w miejscach pracy musi być zachowany dystans półtora metra i zapewnione środki do dezynfekcji;
 •  odwołane zostały wszystkie zabiegi rehabilitacyjne; wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta;
 • w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta;
 • zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi;
 •  w galeriach handlowych działalność handlową mogą prowadzić jedynie wybrane branże;
 • ograniczenie udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę;
 • Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz;
 • Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte;
 • Do odwołania zamknięte: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.
 • Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych.

Jak bezpiecznie przeprowadzić wybory?


Podkowa Leśna, 23 marca 2020 r.

Pan Przemysław Niewiadomski

Dyrektor

Krajowego Biura Wyborczego

Delegatura w Warszawie

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

słysząc doniesienia władz państwa o tym, że nie ma planów przełożenia terminu wyborów prezydenckich, jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie wyborów na terenie gminy i odpowiadająca ze bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz pracowników Urzędu Miasta, za stosowne uważam podzielenie się z Państwem uwagami dotyczącymi przeprowadzenia wyborów  w warunkach stanu epidemii.

Liczba osób zarażonych w kraju szybko wzrasta. Jak podaje Minister Zdrowia, możemy spodziewać się kilkunastu tysięcy zachorowań w najbliższych tygodniach. Obywatelom zaleca się pozostawanie w domach (podobno izolacja to najlepsza forma walki z chorobą), coraz więcej osób będzie przebywać w kwarantannie – kłóci się to z powszechnością i dostępnością wyborów dla wyborców. Zalecenia władzy – idź na wybory i zalecenia tej samej władzy – pozostań w domu, nie narażaj siebie i innych – pozostają więc w oczywistej sprzeczności.

Nie tylko wyborcy przebywający na terenie Polski mieliby utrudniony, a niektórzy wręcz uniemożliwiony udział w głosowaniu – Polacy mieszkający w innych krajach już mają wprowadzony zakaz opuszczania domów (np. Francja).

Jeśli jednak dojdzie do przeprowadzenia wyborów, to chciałbym wiedzieć, czy gminy zostaną wyposażone w sprzęt (maseczki, płyny, gogle, kombinezony, rękawiczki), który będzie można przekazać komisjom obwodowym w liczbie potrzebnej dla wszystkich wyborców, a także np. w stanowiska z szybami lub specjalne kabiny dla członków komisji, aby choć trochę zmniejszyć ryzyko zakażenia się wirusem. Nie chodzi przy tym o zwiększenie dotacji na zakup tych artykułów (zwiększenie – bo z otrzymanej dotacji nie było mowy o tego typu zakupach), lecz o ich dostarczenie do gmin w ramach realizacji centralnego zamówienia. Zwracam uwagę, że my jako gmina nie jesteśmy w stanie kupić już nawet małych ilości tych środków dla urzędu, niezbędnych do jego bezpiecznego funkcjonowania, ze względu na braki hurtowniach.

Sądzę, że żaden urząd w Polsce nie jest przygotowany – nie posiada odpowiednich zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych – do przeprowadzenia akcji wyborczej w sposób gwarantujący bezpieczeństwo wszystkim wyborcom.

Poza tym zważyć należy,  czy zakup środków, o którym wspominam powyżej, zagwarantuje naszym mieszkańcom – wyborcom bezpieczeństwo. Czy płacąc członkowi komisji dietę w wysokości 350 zł możemy spojrzeć mu prosto w oczy i zachęcać do pracy w komisji? To w zasadzie pytania retoryczne. Przykład Włoch i Hiszpanii wydaje się drastyczny, ale zatrważająco realny.

Proszę o zastanowienie się, jak ma wyglądać grupowa praca członków komisji obwodowych – liczenie kart przed wyborami, odbiory materiałów, praca od świtu w dniu wyborów do ranka następnego dnia? Praca w komisjach to praca wspólna, jeden oddany głos przechodzi przez wiele rąk.

Zalecenia płynące w komunikatach mówią o konieczności zachowania odległości min. 1,5 – 2 metry od innych osób – w sklepach, aptekach, przychodniach w przestrzeni publicznej, na ulicach. W ramach jednej komisji jest to niewykonalne, członkowie pracują na wspólnych dokumentach, spisach, z jedną pieczątką. To samo dotyczy wyborców w lokalu wyborczym.

Proszę także o informację w kwestii szkoleń członków komisji – czy będą to szkolenia on-line? A jeśli tak, to czy gwarantuje to odpowiedni poziom przeszkolenia członków komisji? Czy są dostępne tego rodzaju materiały?

Ponadto od momentu powołania komisji do dnia wyborów, teraz – gdy sytuacja jest tak dynamiczna – na pewno potrzebne będą wielokrotne zmiany składów komisji (np. choroba, poddanie kwarantannie, czy zwykła rezygnacja z obawy przed konsekwencjami pracy przy wyborach). Na pracownikach gminy będzie spoczywał obowiązek szukania nowych członków komisji, wprowadzania nowych zmian (o przeszkoleniu nie wspomnę). Jaką daje to gwarancję sprawnego, rzetelnego przeprowadzenia wyborów?

Możliwy jest przecież także scenariusz wyłączenia z pracy całego urzędu i paraliż jego pracy, tak jak ma to miejsce z innymi zakładami pracy. Zwracam także uwagę, że w większości gmin interesanci nie mają możliwości wchodzenia do urzędów ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenie prawdopodobieństwa zarażenia. Przyjmowana jest korespondencja wysłana pocztą zwykłą lub elektroniczną i wrzucana do skrzynek umieszczonych przy urzędach. A przecież urzędy muszą przyjmować np. zgłoszenia na członków komisji i wydawać zaświadczenia o prawie do głosowania (wiele osób, szczególnie z dużych miast, już opuściło swoje domy, aby zaszyć się w miejscach mniej tłumnych, w otoczeniu przyrody).

O równości, możliwości i zasadności prowadzenia przez kandydatów na urząd prezydenta kampanii wyborczej już nie wspomnę – o tym jest głośnio w mediach.

Natomiast pomysł Prezesa partii rządzącej, aby urny roznosić do osób będących w kwarantannie, jest w ogóle kuriozalny. Niestety pokazuje to podejście władzy do mieszkańców kraju i troskę o ich dobro.

15 marca we Francji odbyła się pierwsza tura wyborów lokalnych. Kandydaci w wyborach alarmowali władze kraju o zagrożeniu podkreślając, że wybory, nawet przy niskiej frekwencji, to wysokie ryzyko infekcji. Władze jednak zignorowały apel. Druga tura wyborów została odroczona. Przypadki zarażenia się wirusem COVID-19 członków komisji i głosujących nie są pojedyncze.

Uczmy się na dobrych i na złych przykładach innych krajów. Władze państwowe powinny przewidywać, zapobiegać i chronić obywateli.

Powyższe pytania rodzą kolejne. Wysyłam je w trosce o zdrowie i życie naszych mieszkańców, a także urzędników, z prośbą o podjęcie stosownych działań i mądrych, odważnych decyzji. W innych krajach wybory zostały odłożone.

Myślę, że podobne uwagi i obawy przekazują także inne samorządy. Proszę podzielić się naszymi odczuciami z Państwową Komisją Wyborczą.

 

Z poważaniem

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

 

Zwolnienia z czynszu dla przedsiębiorców -koronawirus -info

W związku  z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym:

Zdecydowałem, że w miesiącach marzec – kwiecień – maj obniżam czynsz o 70% dla przedsiębiorców prowadzących działalność we wszystkich lokalach miejskich/na nieruchomościach w Podkowie Leśnej (którzy nie zawiesili całkowicie jej prowadzenia), a w przypadku całkowitego zamknięcia i nieprowadzenia, zawieszam płacenie w tym okresie. Mam nadzieję że to w jakimś stopniu pozwoli przetrwać i odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Jako były przedsiębiorca widzę zdecydowanie niewystarczające kroki podejmowane przez władze centralne w zakresie wsparcia, szczególnie drobnym przedsiębiorcom. Zachęcam do korzystania z usług w Podkowie Leśnej (na wynos, na telefon, przez internet) – wspierajmy się lokalnie.

Sklep spożywczy „Delikatesy” w Podkowie oferuje mieszkańcom możliwość zamówienia telefonicznego lub mailem produktów ze sklepu. Zakupy zostaną dowiezione pod wskazany adres. Oferta jest przeznaczona dla osób, które w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego znalazły się w trudnej sytuacji, szczególnie seniorzy, osoby chore i niepełnosprawne. Kawiarnie i restauracje oferują jedzenie na wynos.  Sprawdzajcie na bieżąco, gdzie i co można zamówić.

Ale przede wszystkim proszę:

 • aby starsze osoby pozostały w miarę możliwości w domu. Pomoc np. w zakupach można otrzymać dzwoniąc do Urzędu Miasta pod 22 759 21 01, OPS 22 729 10 82, również pomoc zaoferowali harcerze tel.516 109 079
 • aby młodzież nie gromadziła się, tylko pozostała w domach lub korzystała pojedynczo z atrakcji typu spacer, rower.itd.
 • abyśmy wszyscy wychodzili wtedy, kiedy mamy niezbędną potrzebę

Wizualizacja Alei Lipowej

Poniżej przygotowana wizualizacja rewitalizacji Alei Lipowej wykonana na podstawie projektu posiadającego wszystkie prawem wymagane zgody, w tym opinie i decyzje zezwalającą na prowadzenie praz wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotychczasowe pojawiające się internecie z kolorowymi pasami zostały wymyślone przez grupę protestującą i nie mają nic wspólnego z planowaną realizacją.

Niestety, mamy już początek żądań wykonawcy, któremu wstrzymano budowę Alei Lipowej. Na początek 103 tys. +VAT i zapowiedzi kolejnych roszczeń – dzisiaj otrzymaliśmy pismo w tej sprawie. Długo nie musieliśmy czekać na konsekwencje finansowe dla miasta w wyniku protestu zbudowanego na manipulacji i kłamstwie. Kolejni mieszkańcy zgłaszają się, że zbierający podpisy mówili o wycince drzew, betonowaniu Alei, pokazywano wizualizację sugerującą wykonanie jej przez miasto. Sprawa nie zakończy się tak szybko.
Wcześniejszy artykuł http://arturtusinski-podkowa.pl/informacja-w-s-al-lipowej/

Prasa:

Rzeczpospolita https://regiony.rp.pl/z-regionu/24713-aleja-lipowa-podzielila-mieszkancow-podkowy-lesnej?fbclid=IwAR0Nhqr7c2JzYfAF6CH3RmHwcP_7CLECDDqhOqpn5AVgqvsNenzeX6drvuA

Gazeta Wyborcza https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,34905,25787306,podkowa-lesna-spiera-sie-o-aleje-lipowa-miejscowosc-moze-stracic.html?fbclid=IwAR3P71pdXlDmAIrvaI5JKMFzkGgQ6xkvOkZs0M5wCgV5bsuuLcyPLJ28GoE

%d bloggers like this: