39 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 14 marca 2019 roku – 25 kwietnia 2019 roku

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 20 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. zmian budżetowych miasta, spraw organizacyjnych Urzędu i jednostek, komisji konkursowych opiniującej oferty na realizacje zadań publicznych w 2019 roku

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z przedstawicielami samorządów Rowerowej Unii Gmin Zachodniego Mazowsza, podczas którego zostało zawarte Porozumienie w sprawie współpracy miast i gmin.
 • Spotkanie z przedstawicielami władz jednostek samorządu lokalnego z Ukrainy w ramach pobytu studyjnego.
 • Udział w obradach ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 4 czerwca „Święta Wolności i Solidarności”
 • Udział w debacie oświatowej zainicjowanej przez korporacje samorządowe
 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego ZiT WOF

Sprawy bieżące:

 • Starosta Grodziski wydał decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola i budowę nowego w standardzie pasywnym
 • Zawarto umowę na realizację zadania pn. „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna”-
 • Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Helenowskiej.
 • Został rozstrzygnięty przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.08.2019 r”. – SIR-COM
 • Zawarto porozumienie o podjęciu prac remontowych pomnika w Parku Przyjaźni Polsko -Węgierskiej z Instytutem węgierskim i Ambasadą węgierską. Prace zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych
 • Rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych
 • Rozpoczęto procedurę ( zbieranie opinii ) w sprawie możliwości lokalizacji w ul. Jana Pawła II przystanków autobusowych oraz wykonania dodatkowych zatok postojowych na wysokości pawilonu handlowego u zbiegu ulicy Jana Pawła II i Akacjowej.
 • Trwa procedura formalno-prawna umożliwiające wybudowanie traktu rowerowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy z Milanówkiem do ul. Gołębiej.
 • Zakończono budowę ulicy Modrzewiowej
 • Przeprowadzono interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ulicach Kwiatowej, Parkowej, Gołębiej, Zachodniej.

Inne

 • 8 kwietnia 2019 roku w Krakowie podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów odebrałem nagrodę dla Podkowy Leśnej – miasta, który najlepiej gospodaruje publicznymi pieniędzmi.
 • Odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami:

– w/s projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta podkowa Leśna
– w/s odbioru odpadów z nieruchomości
– w/s prawie bezpieczeństwa na terenie miasta (Debata z policją)

 • Odbywają się bezpłatne zajęcia dla Mieszkańców Podkowy Leśnej w ramach projektu „Aktywny Senior”
 • Wydano ok. 320 Kart Mieszkańca
 • Trwa refundowanie rehabilitacji leczniczej dla Mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w kwocie 200 zł
 • Trwają przygotowania do wyborów do Europarlamentu – termin głosowania 26 maja 2019 roku w godzinach 7.00-21.00.
 • W dniach 4 i 5 maja odbędzie się Rowerosacrum i Autosacrum
 • Zapraszam na kolejne spotkanie w/s zmian klimatycznych, które odbędzie się 13 maja br.

 

Przetarg zakończony – drożej niż zakładaliśmy

W dniu 15.04.2019r. zostało zakończone zbieranie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna” Niestety mimo, iż postępowanie było postępowaniem otwartym, określonym jako przetarg, do którego może przystąpić nieograniczona liczba wykonawców, oraz dodatkowo Zamawiający skierował zaproszenie do podmiotów świadczących taką usługę, a także poprzedzonym ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie BIP, w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Ofertę złożyła firma SIR-COM, która dotychczas świadczyła obsługę Miasta, w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.  Zgodnie z tendencją panującą na krajowym rynku odpadów, już od 2016r. uzyskane ceny za poszczególne frakcje odpadów ponownie wzrosły.

Począwszy od grudnia 2018r. Miasto próbowało wyłonić Wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Jednak wszystkie dotychczas prowadzone postępowania były unieważniane, a powodem w każdym przypadku było przekroczenie środków jakie zostały zaplanowane w budżecie lub mogły być wydatkowane przez Miasto. Obecna cena, określona w ofercie, również przekracza środki jakie wynikają z przeprowadzonej przez nas kalkulacji. Jednak wobec sytuacji, że obecnie zawarta umowa obowiązuje do 30.04.2019r. zmuszeni jesteśmy zawrzeć umowę na warunkach zaproponowanych przez firmę SIR-COM. Inaczej pozostaniemy bez odbioru śmieci. Umowa zostanie zawarta na 4 miesiące, za łączną kwotę 557.620,20 zł., gdzie z naszych szacunków, na ten cel przeznaczono 496.800,00 zł. Przy tak określonej cenie miesiąc świadczenia usługi kosztuje Miasto 139.405,05 zł., co daje rocznie 1.672.860,60 zł. Na te cenę, nadal składa się przede wszystkim odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, których odbiór w roku 2016r. kosztował 495,00 zł. za 1 Mg podczas, gdy obecnie w ofercie uzyskano również za 1 Mg1.296,00 zł.

Czynniki tak drastycznego wzrostu cen są nam znane i są związane ze zwiększonym kosztem składowania i przetwarzania odpadów na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (wzrost w ciągu roku nawet o 300%). brakiem mocy przerobowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, brakiem kompostowni oraz spalarni, wzrostem kosztów osobowych u wykonawców, brakiem konkurencji na rynku odpadów, zwiększającym się poziomem koniecznych do uzyskania procentów recyklingu, zwiększająca się ilością produkowanych odpadów, oraz brakiem rynków zbytu odpadów.

Te wszystkie wskazane czynniki mimo dochowania staranności ze strony Miasta w prowadzonych procedurach, podejmowaniem prób uzyskania konkurencyjności, w postępowaniach, powodują, że system jest coraz droższy, a koszty jego obsługi musimy ponosić wszyscy.

Więcej informacji na temat systemu odbioru śmieci zostało opublikowanych w Biuletynie Miasta nr 2/87/kwiecień 2019.

 

Prace na studium

W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna w dniu 3 kwietnia br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, poza oficjalną procedurą, poświęcone projektowi dokumentu. W spotkaniu wzięli udział radni, członkowie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przedstawiciele zespołu projektowego.

Dotychczasowe Studium podjęte w 2000 roku zdeaktualizowało się, ze względu na zmianę obowiązujących przepisów, norm i uwarunkowań prawnych. Są nie tylko nowe wymogi prawne ale i merytoryczne. W ciągu ostatnich dwudziestu lat wpłynęło też dużo wniosków od mieszkańców, nad którymi należało się pochylić, przeanalizować w kontekście potrzeb, możliwości i zasadności. Poza tym dokumenty planistyczne należy analizować pod kątem zaistniałych zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, własnościowej oraz diagnozy stanu istniejącego jak i analizy możliwości rozwoju.

W kolejnym etapie zostanie wyłożony projekt do wglądu i wtedy będzie oficjalnym dokumentem, do którego będzie można się składać uwagi oraz odbędzie się dyskusja publiczna.

Jednym z elementów dotychczasowej pracy urzędników była analiza stanu faktycznego.. min. analiza wskaźników zagospodarowania. Poniżej zamieściłem slajd, który obrazuje procent działek, na których wskaźnik został przekroczony, też wynika z niego, że im mniejsza działka tym zgodności z obowiązującymi zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Założenia, które zostały przyjęte do opracowania dokumentu.

Na mapie wyznaczono strefy funkcjonalne.

Wskaźniki zagospodarowania terenu. Muszą one być określone dla danego obszaru, a nie dla indywidualnej działki i jest to dość trudne zadanie biorąc pod uwagę bardzo różną wielkość działek sąsiadujących ze sobą.

Został zaproponowany system szlaków komunikacyjnych w oparciu o stan istniejący i planowany.

Te kilka slajdów jest wycinkiem całej prezentacji przedstawionej i omówionej na spotkaniu. Odbyła się ciekawa dyskusja,  mieszkańcy wnosili problemy, zadawali pytania, które projektanci skrupulatnie notowali. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważniejszych dokumentów i choć nie ma charakteru aktu prawnego, stanowi podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany. Jest kilka możliwości wywierania wpływu na zapisy zawarte w studium. Można było składać wnioski  tuż po uchwaleniu i ogłoszeniu przez urząd miasta o przystąpieniu do prac nad studium, bardzo wiele wniosków też zostało złożonych w ubiegłych latach . Kolejną szansą na wnioskowanie zmian jest moment, kiedy projekt studium zostanie udostępniony do wglądu (wyłożony) – taka informacja zostanie szeroko podana do publicznej wiadomości. Można także wziąć udział w publicznej debacie na temat zapisów studium. Należy też mieć na uwadze, że studium jest dokumentem szerokim, o dość ogólnym charakterze, a plan miejscowy powstaje na podstawie studium, dlatego nie uda się zmienić zapisów planu miejscowego, jeśli wnioskowane zmiany są w sprzeczności ze studium, na podstawie którego powstał plan. W takim wypadku zmiany muszą być najpierw wprowadzane w studium.

Zachęcam do przeczytania całej prezentacji 2019-04-03_Prezentacja dla mieszkańców

Wcześniejszy artykuł dotyczący studium i pogłębionych konsultacji/konsultujemy-studium/

Podkowa najlepiej zarządza finansami

8 kwietnia 2019 roku w Krakowie podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów miałem przyjemność odebrać nagrodę dla Podkowy Leśnej – samorządu, który najlepiej gospodaruje publicznymi pieniędzmi.

Podkowa Leśna zajęła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego. Ranking kondycji  finansowej samorządów został opracowany przez niezależnych ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Sporządzony został według danych GUS w podziale na 5 kategorii: gminy miejskie, gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Ranking został oparty o 7 kryteriów, wśród których znalazły się m.in. udział dochodów własnych w dochodach ogółem czy stosunek nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.

Europejski Kongres Samorządów to wydarzenie na skalę europejską organizowane po raz piąty  – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. W tym roku wzięło udział ponad 2 tys. osób z całej Europy.

Największym zaskoczeniem było odebranie nagrody w Krakowie z rąk premier Beaty Szydło, szczególnie biorąc pod uwagę trwającą w całym kraju gorączkę związaną ze strajkującymi nauczycielami. Być może odebranie bezpośrednich gratulacji z ust premiera kraju byłoby wyróżnieniem, gdyby nie kontekst całej sytuacji i fiasko rozmów ze związkami zawodowymi w Warszawie, gdzie dla milionów Polaków rozwiązanie tego problemu jest znacznie ważniejszym wydarzeniem niż wręczenie nagrody Burmistrzowi Podkowy Leśnej (to była jedyna nagroda, którą wręczała premier). Ale jak domyślam się Europejski Kongres Samorządowy i zbliżające się wybory do Europarlamentu były kluczowe tego wieczoru dla przedstawiciela rządu.

Moje bardzo krótkie wystąpienie podczas wieczoru, którego w TVP nie zobaczycie.

 

 

Zajęcia w szkole i przedszkolu bez zakłóceń.

W związku ze zbliżającym się terminem strajku nauczycieli, informuję, że w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej  w dniach 21-22 marca odbyło się referendum prowadzone przez przedstawiciela NSZZ „Solidarność”. W wyniku głosowania 93,75% głosujących opowiedziało się za protestem pracowników oświaty. W głosowaniu wzięło udział 70% uprawnionych. NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o nieprzystąpieniu do strajku. Związek prowadzi negocjacje, które potrwają do 14 kwietnia br. Na chwilę obecną zgodnie z zapewnieniem Dyrekcji szkoły nie istnieją przesłanki, aby uważać, ze praca szkoły zostanie zakłócona. Trwają przygotowania do egzaminu gimnazjalnego, który powinien odbyć się zgodnie z planem. Placówka przedszkolna również pracuje zgodnie z planem. Wszystkie dzieci mogą uczestniczyć w swoich obowiązkach przedszkolnych i szkolnych bez przeszkód.

%d bloggers like this: