Dofinansowanie na rozbudowę pumptracka

Projekt pn. „Rozbudowa Pumptrack’a w Podkowie Leśnej” składany przez miasto Podkowa Leśna uzyskał najwyższą ocenę w ramach konkursu (94,38% możliwej do uzyskania punktacji). Wartość projektu wynosi 267.525 zł, z czego 167.525 zł stanowić będzie dotacja. Będzie to refundacja kosztów budowy tzw.  małego pumptracka dla maluchów oraz toru skilltrack dla dzieci starszych i młodzieży (jest już wybudowany).  Dzięki temu zamontujemy jeszcze  na pumptracku system pomiaru czasu wraz z tablicą wyników oraz samoobsługową stację napraw dla rowerów. Żaden z tego typu torów nawet w dalszej okolicy (powiat pruszkowski i grodziski) nie posiada takiego systemu. Infrastruktura jest ogólnodostępna i nieodpłatna. Teren z boku toru planujemy wydzierżawić na stworzenie przyjaznego miejsca dla użytkowników, z przekąskami i napojami.

Minister uchyla decyzję MWKZ (staw)

Po 17 miesiącach czekania otrzymaliśmy decyzję Ministra Kultury w/s odwołania Stowarzyszenia Dendropolis (z 17.09.2019 r.) od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16.08.2019 r. zezwalającej miastu Podkowa Leśna na dalsze prowadzenie prac związanych z rewitalizacją stawu na podstawie projektu zamiennego.

Decyzja Ministra, która wpłynęła do urzędu 15 lutego 2021r. uchyla decyzję konserwatora i przekazuje ją do ponownego rozpatrzenia.

Ktoś może powiedzieć, że źle. Owszem, ale nie do końca. Po blisko 2 latach od złożenia projektu zamiennego (później pozytywnie zaopiniowanego) i blisko 17 miesiącach oczekiwania, w końcu wiemy na czym stoimy. Decyzja Ministra nie jest w żadnym stopniu zaskoczeniem. Spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Pomiędzy pisaniem ponagleń, domaganiem się podjęcia działań, przygotowywaliśmy się na taką sytuację.

Na 14 stronach, Minister powtarza zarzuty Dendropolis, i „eksperta” NID. Decyzja jest o wszystkim, tylko nie o meritum sprawy. Są tam powołane inne decyzje, stanowiska innych organów, które nie są przedmiotem oceny służb konserwatorskich, pomijając przy tym okoliczności faktyczne i prawne, ot choćby jak wydane w maju 2018 i czerwcu 2019 r. pozwolenia wodnoprawne (które z taką zaciekłością próbowali uchylić stronnicy Dendropolis).  Od decyzji przysługuje stronie sprzeciw, który należy wnieść w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Z kronikarskiego obowiązku informuję, że 27 stycznia br. miała miejsce kolejna kontrola prowadzonej w parku inwestycji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zainicjowana kolejnymi skargami Dendropolis. Jej efektem są zalecenia nakazujące miastu Podkowa Leśne w terminie do 15 marca 2021 r. zabezpieczenie terenu budowy zbiornika wodnego w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Nie stwierdzono zniszczenia substancji zabytkowej. Więcej https://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2012/02/Zalecenia-pokontrolne.pdf

Płacę podatki w Podkowie!

Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie roczne naszych podatków ze Skarbem Państwa. Podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego 38.23% trafia do budżetu gminy, w której jest się zameldowanym lub którą wskaże się w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania. Z tej kwoty oddajemy jeszcze tzw. “janosikowe”. Każdy, kto płaci podatki w miejscu zamieszkania ma udział w rozwoju swojego miasta. Pieniądze, które wpłyną do miejskiej kasy, zostaną przeznaczone między innymi na inwestycje, budowę i modernizację dróg, oświatę, ochronę środowiska i kulturę.  

Zamelduj się w Podkowie Leśnej lub jeśli z jakiegoś powodu nie możesz się zameldować, wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP-3 i wskaż Podkowę Leśną jako miejsce zamieszkania. 

Wystarczy wypełnić formularz aktualizacyjny ZAP-3. Formularz można złożyć także razem z rocznym zeznaniem podatkowym. Formularze dostępne są w każdym urzędzie skarbowym. Można je pobrać także ze strony internetowej miasta www.podkowalesna.pl. Wypełnienie formularza jest proste i bezpłatne. 

Twoje pieniądze zasilają miejski budżet  w wysokości, przy zarobkach brutto:  

2000 zł – 42,19 zł miesięcznie 

3000 zł – 75,89 zł miesięcznie 

5000 zł – 143,82 zł miesięcznie 

7000 zł – 211,37 zł miesięcznie 

10000 zł – 312,68 zł miesięcznie 

12000 zł – 380,61 zł miesięcznie 

18000 zł – 583,10 zł miesięcznie 

54 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 18 grudnia 2020 roku do 26 stycznia 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10 zarządzeń , które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych, m. in. wprowadzono nowy regulamin zamówień publicznych
  i regulamin korzystania z samochodu służbowego.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z przedstawicieli samorządu powiatu grodziskiego z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w/s udziału PSP i OSP w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19 dla seniorów.

Sprawy bieżące:

 • Pozyskano dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo na projekt pn. Rozbudowa Pumptrack’a w Podkowie Leśnej oraz na projekt
  pn. Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy.
 • Pozyskano dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „E-usługi dla Podkowian”.
 • Zakończono prace i oddano do użytku podest i ścieżki w Ogrodzie Matki
  i Dziecka.
 • Prowadzone są rozmowy z firmą Edison Energy na temat współpracy w procesie instalacji systemów fotowoltaicznych przez mieszkańców Podkowy Leśnej.
 • Zostało złożone pismo do MWKZ z prośbą o wydanie wytycznych konserwatorskich w zakresie warunków, jakie muszą spełnić mieszkańcy, aby móc zamontować instalacje fotowoltaiczne na terenie swoich nieruchomości.
 • Uzyskano pozytywną decyzję MWKZ na instalację minirampy na terenie Skateparku.
 • Wyłoniono firmę odbierającą świetlówki od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna na rok 2021, jest to firma REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o z Błonia
 • Podpisano umowę na odbiór przeterminowanych leków z aptek na terenie miasta z firmą: F. H. U. NATURA, Marek Michałowski z Bydgoszczy
 • Rozpoczęto kontrole firm z Rejestru Działalności Regulowanej, w trakcie kontroli są firmy:

-Byś Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

-Suez Polska Sp. z o.o. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa

-Eko-Hetman, ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn

 • Rozpoczęto procedury w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie pasa drogowego posesji przy ul. Modrzewiowej 4 oraz na terenie posesji przy
  Akacjowej 12.
 • Zostały złożone dokumenty do PINB w celu uzyskania pozwolenia
  na użytkowanie i zakończenie procesu inwestycyjnego ul. Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej oraz ul. Sokolej w rejonie skrzyżowania z ul. Wróblą.
 • Kontynuowane są prace budowlane związane z przebudową ulicy Błońskiej
  na odcinku Myśliwska-Jelenia.
 • Zakończono procedury odbiorowe i przejęto przebudowany odcinek
  w użytkowanie ul. Świerkowej (Akacjowa – granica terenu z WKD
  oraz skrzyżowanie z ulicą Akacjową i Modrzewiową).
 • Prowadzone są czynności umożliwiające rozpoczęcie inwestycji (wnioski
  na wycinkę drzew, uaktualnienie warunków na likwidację kolizji energetycznych) dla ul. Gołębiej, Zachodniej, Kwiatowej.
 • Zawarto umowę dzierżawy gruntu pod wodociąg z Gminą Brwinów – działka 6/1, obr. 0003-3.
 • Podpisano umowę z firmą FAGUS Sp. z o.o. na sprzątanie i pielęgnację zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna w 2021 r.
 • Wyremontowano dwie pompy pośrednie oraz kupiono dodatkowo pompę pośrednią na SUW Warszawska. Zamontowano zestawy do zasilania awaryjnego w 11 szt. przepompowni.
 • Zamontowano pompę głębinową i nowe rury na ujęciu wody oligoceńskiej, studnia została włączona do sytemu wodociągowego.
 • Przeprowadzono weryfikację posiadanych kart telefonicznych, zlecono Operatorowi sieci naprawę wadliwie działających modułów komunikacyjnych systemu powiadamiania sms dla przepompowni ścieków.
 • Wykonano przegląd i naprawę agregatów prądotwórczych przed sezonem zimowym, SUW Warszawska, stacja pomp głębinowych Kwiatowa.
 • Wymieniono grzejniki na SUW Warszawska.
 • Podpisano umowę na konserwatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rok 2021.
 • Dokonano poboru próbek wody w przedszkolu na ul. Borsuczej.
 • Przeprowadzono przegląd przepompowni, w związku ze zgłoszeniem GEA-NOVA o blokowaniu włazu przez samochody na ul. Grabowej, po wizji
  w terenie i braku reakcji ze strony właściciela oraz nagminnym blokowaniu dostępu do przepompowni sprawę zgłoszono na policję.

Inne 

 • Powołano gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – Panią Magdalenę Grzywacz, Głównego specjalistę w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
 • Uruchomiono gminną infolinię pod nr tel. 22 759 21 16, gdzie mieszkańcy Podkowy Leśnej mogą zasięgnąć informacji nt. punktów szczepień, możliwości zamówienia mobilnego punktu szczepień dla osób niepełnosprawnych,
  czy organizacji transportu do miejsca szczepień w szczególnych przypadkach, np. osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w stopniu znacznym, nie mających możliwości samodzielnego zorganizowania transportu.
 • Na terenie Podkowy Leśnej szczepienia przeciwko COVID-19 będą wykonywane w NZOZ MEDIKUS ul. Jelenia 30A i NZOZ BASIS filia
  w Owczarni ul Kazimierzowska 33d.

 

 

                                                

e-usługi z dofinansowaniem!

Nasz wniosek o dofinansowanie dla projektu polegającego na realizacji e-usług w Podkowie Leśnej został pomyślnie rozpatrzony. Poziom dofinansowania to 1 105 000 zł. Wartość projektu – 1 382 760 zł.

Realizacja projektu umożliwi:

 • bardziej elastyczną formę kontaktu między mieszkańcem a urzędem,
 • umożliwienie dokonania każdego rodzaju płatności,
 • usprawnienie konsultacji społecznych i ankietowania,
 • e-cmentarz,
 • zarządzanie ofertą kulturalną miasta,
 • wprowadzenie rejestrów elektronicznych, w tym np. dla małej architektury, inwestycji liniowych (np. lampy) czy inwentaryzacji drzew,
 • moduł raportowania.

Mieszkańcy będą korzystali z systemu dwoma kanałami: poprzez stronę internetową oraz aplikacje mobilne. Aplikacja mobilna posiadać będzie częściową funkcjonalność głównego systemu. Opcje takie jak: wysyłanie pism zintegrowanych z ePUAPem czy opłacanie i podgląd podatków nie będzie możliwe za pomocą aplikacji. Strona internetowa zostanie przystosowana do działania na urządzeniach z ekranami o różnych rozmiarach (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony), posiadających klawiaturę lub ekran dotykowy. Aplikacje będą dostępne dla najpopularniejszych platform używanych w Polsce, czyli Android i iOS.

Uruchomienie systemu będzie ukłonem w kierunku klientów urzędu, którzy nie mają możliwości pojawienia się osobiście celem załatwienia danej sprawy. Naszym zdaniem znaczna część załatwianych spraw nie wymaga osobistego stawiennictwa (oczywiście poza odbiorem dokumentów jak np. dowód osobisty, czy karta mieszkańca). Z drugiej strony wierzymy, że nowy system umożliwi urzędnikom sprawniejszą realizację spraw mieszkańców, jak również dostarczy istotnych danych z obszaru informacji zarządczej do wsparcia procesów decyzyjnych.

Jakie e-usługi zamierzamy wdrożyć?

Pierwszą zmianą będzie rozszerzony panel mieszkańca, który będzie przede wszystkim podstawową platformą komunikacyjną między mieszkańcem a urzędnikiem. Oprócz standardowych funkcji, takich jak dokonywanie płatności za wodę czy śmieci, możliwe będzie dokonywanie płatności z pozostałych tytułów, jak podatek od nieruchomości, czy opłaty za najem nieruchomości miejskich. Najważniejszą funkcją będzie jednak spersonalizowany system komunikacji. Mieszkaniec wszczynając daną sprawę (np. składając elektronicznie dokumenty do wyrobienia karty mieszkańca), wyrażając wcześniej zgodę na komunikację elektroniczną, otrzyma wiadomość w aplikacji zainstalowanej na telefonie o możliwości odbioru karty. Tego typu wiadomości chcemy wykorzystać dla wszystkich spraw załatwianych elektronicznie – w momencie realizacji projektu katalog tematów  będzie sukcesywnie powiększany.

Drugą, istotną funkcją projektu, będzie możliwość elektronicznego dokonywania konsultacji społecznych. Stworzenie zaawansowanego mechanizmu ankietyzacji umożliwi poznanie zdania mieszkańców przy każdej nawet najmniejszej inwestycji lub inicjatywie urzędu. Obecnie, przy najistotniejszych sprawach, organizowane są spotkania z mieszkańcami, które angażują znaczną ilość czasu, a nie zawsze termin spotkań z mieszkańcami pasuje każdemu. Dzięki nowemu systemowi pojawi się możliwość przedstawienia stanowiska każdego mieszkańca elektronicznej – bez konieczności obecności fizycznej na spotkaniu. Możliwość rozbudowanej ankietyzacji, która umożliwi prowadzenie konsultacji społecznych przy każdym temacie, pozwoli na szerszy wymiar partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Oczywiście moduł ankietowy będzie  miał odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające jednemu mieszkańcowi oddawanie więcej niż jednego głosu – dzięki temu poznamy prawdziwe preferencje inwestycyjne podkowian, a nie preferencji „grupy niezadowolonych”, która czasem próbuje narzucić większości swoje wizje.

Jedną z ciekawszych informacji będzie tzw. e-cmentarz, czyli narzędzie, które umożliwi lokalizację grobów, krótkie metryczki dot. pochowanych osób oraz wizualizacje graficzną (zdjęcia nagrobków z poziomu ziemi oraz drona). Ponadto system będzie wyznaczał drogę od wejścia na cmentarz do danej kwatery. Narzędzie takie umożliwi szybkie wyszukiwanie grobów, które będzie dedykowane nie tylko podkowianom, ale bliższym i dalszym rodzinom osób zmarłych i pochowanych na cmentarzu.

System umożliwi również zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi. Otrzymają Państwo możliwość rejestrowania się na wydarzenia kulturalne, realizowane przez urząd, CKIiO czy bibliotekę, w tym również dokonywanie rezerwacji i płatności na wydarzenia realizowane odpłatnie. Moduł ten umożliwi przede wszystkim lepsze zarządzanie miejscami na imprezach zamkniętych. Dzięki systemowi, znacznie łatwiejsze będzie zarządzanie takimi wydarzeniami.

Kolejną funkcją systemu będzie wsparcie urzędnika – dzięki e-usługom będziemy mogli zintegrować szereg baz danych do baz danych relacyjnych REST. Unikniemy w ten sposób problemów dublowaniem lub nakładaniem się informacji z różnych źródeł (obecnie spora część rejestrów prowadzona jest w Excelu), zaś pozyskane z bazy informacje będą wiarygodne i ostateczne. Elementy bazy danych będą miały znaczniki geolokalizacyjne, co umożliwi nanoszenie na mapy różnego typu małych obiektów, jak np. lampy oświetleniowe, kosze na śmieci, ławki, czy nawet inwentaryzację drzew z naniesieniem wszystkich obiektów na mapę.

Z bazą danych powiązana będzie ostatnia e-usługa – raportowanie. Opracowany zostanie generator wyszukiwania, który umożliwi przygotowywanie danych pod kątem raportów oraz pełniejszego informowania mieszkańców. Nie jest wykluczone, iż podstawowe zapytania zostaną udostępnione przez stronę WWW dla mieszkańców. Niemniej jednak kluczowe tutaj będzie zachowanie anonimizacji danych oraz zgodność z polityką prywatności (RODO).

 

Materiał informacyjny przygotował M.Bzdyra (UM)

%d bloggers like this: