Rowy

W wakacje czekają nas również roboty polegającego na odmuleniu, czyszczeniu i konserwacji dna i skarp rowów odwadniających w Podkowie Leśnej tj. zebraniu z rowów śmieci i ich wywozie, koszeniu skarp rowów, oczyszczeniu dna rowu i skarp z liści, gałęzi, odmuleniu wskazanych przepustów, naprawie i faszynowaniu osuwających się skarp rowów z wyłączeniem odcinka rowu biegnącego przez Rezerwat Parów Sójek.

Wszyscy właściciele, użytkownicy gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych zostaną poinformowani o obowiązku ich konserwacji i bieżącym utrzymaniu w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód. Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania wynika wprost z ar.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Ważne jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych była dokonywana na całej długości, również w części prywatnej. Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotne jest zapewnienie właściwego utrzymania dolnych odcinków rowów, np. przy cmentarzu. Brak należytego dbania powoduje z jednej strony zagrożenie powodziowe, a z drugiej blokuje infiltrację wody do głębszych warstw, z których wszyscy czerpiemy wodę pitną.

 

Dodaj komentarz