Analizujemy dokumenty planistyczne

Pozyskaliśmy kolejne pieniądze w wysokości 33.000zł. , ale po kolei…

Przystępujemy do oceny aktualność Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Od momentu powstania dokumentów planistycznych w Podkowie Leśnej tj. od roku 2000 kiedy wykonano studium i MPZP 2006r., nie były one poddawane analizie, pomimo takiego obowiązku raz na cztery lata.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) obowiązek oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spoczywa na Radzie Gminy co najmniej raz w czasie kadencji Rady.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest instrumentem, służącym do realizacji polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym. Jest to dokument planistyczny sporządzany obligatoryjnie w granicach administracyjnych gminy. Opracowanie studium należy do zadań własnych gminy, organem odpowiedzialnym za jego sporządzenie jest burmistrz, uchwala je natomiast rada gminy.  Wypis z ustaleń studium z 23.06.2000r.

studium podkowyJeżeli chcesz powiększyć, kliknij w obrazek

Monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i korekta wytycznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni, chociaż raz na kadencję rady, jest warunkiem utrzymania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.

Przygotowując się w zeszłym roku do wykonania takiej analizy, W dniu 7 marca 2015r. podpisałem List o Współpracy pomiędzy Burmistrzem Podkowy Leśnej, a Kierownikiem Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. arch. Sławomirem Gzellem.

Współpraca z Politechniką zaowocowała zorganizowaniem przeze mnie konkursu  urbanistycznego pt. NOWA POLITYKA PRZESTRZENNA dla PODKOWY LEŚNEJ dla studentów Wydziału Architektury PW.  Więcej na arturtusinski-podkowa.pl/rozstrzygniecie-konkursu-architektonicznego/

Dzięki współpracy w tym zakresie z Politechniką otrzymaliśmy bardzo ciekawy materiał wyjściowy do dyskusji przed podjęciem prac planistycznych w Podkowie. Spotkania poświęcone tematyce konkursowej odbywały się z udziałem mieszkańców, co jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę, że partycypacja powinna być obowiązkowym elementem procesu planistycznego. Poszukiwanie innego modelu partycypacji, niż do tej pory, działania opartego na faktycznym dialogu wydaje mi się właściwym kierunkiem zmian sposobu prowadzenia ważnych działań w mieście, a takim są niewątpliwie działania planistyczne. Forma konkursu pozwala na zapoznanie się z różnorodnym spojrzeniem, pomysły mogą stać się dodatkową inspiracją do przeprowadzenia tych zmian.

Urbanistyka zeszyty naukowe 2015 – Planowanie przestrzenne w Podkowie Leśnej /pdf

Chcąc wyjść naprzeciw mieszkańcom i przeprowadzić konsultacje społeczne w znacznie większym zakresie, niż obliguje mnie do tego ustawa w tym zakresie, w czerwcu 2016r. przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej o dofinansowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji z zastosowaniem co najmniej trzech technik konsultacyjnych, w tym  m.in. jednej techniki interaktywnej i jednej techniki internetowej.  Jury konkursu oceniło wysoko nasz wniosek i otrzymaliśmy 33.000 zł dofinansowania. Dzięki temu proces konsultacji Studium w Podkowie Leśnej będzie przeprowadzony profesjonalnie w szerokim zakresie.

Dodaj komentarz