Czyszczenie miasta z reklam -cd.

Prace nad uporządkowaniem przestrzeni Podkowy Leśnej z nielegalnych reklam zostały zintensyfikowane. Po wymianie korespondencji z reklamodawcami i stosownymi urzędami przyszedł czas na podjęcie kolejnych kroków. Odbyłem kilka rozmów:

  • jeszcze w styczniu w Podkowie spotkałem się z Kierownikiem Wydziału Zabytków Nieruchomych – Małgorzatą Chodorowską i jej dwoma merytorycznymi pracownikami.
  • 3 lutego odbyła się wizja lokalna miejsca posadowienia nielegalnej reklamy wielkogabarytowej przy trasie 719 róg Gołębiej z udziałem moim oraz pracownika ze strony podkowiańskiego urzędu, Naczelnika Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (z Grodziska Mazowieckiego) – Jarosława Roszczypały oraz urzędnika z ramienia inspektora i właściciela posadowionej tablicy reklamowej. W wyniku oględzin podjęto decyzję o wszczęciu postępowania, ze względu na znamiona złamania przepisów ( Prawo Budowlane, Ustawa o drogach publicznych): urządzenie zostało wybudowane bez pozwolenia na budowę, zgłoszenia, prawa do dysponowania nieruchomością oraz zostało nielegalnie podłączone do prądu. Konsekwencją złamania przepisów może być nakaz rozbiórki oraz nałożenie kary finansowej do 50.000 zł.
  • 5 lutego w Warszawie odbyłem spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Rafałem Nadolnym w celu wypracowania m. in. wspólnej polityki przeciwdziałania zaśmiecania przestrzeni miejskiej reklamami i łamaniu zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustaliliśmy możliwość podejmowania wspólnych kroków zarówno po stronie prawnej jak i finansowej. Konsekwencją łamania art.118 Ustawy o Ochronie zabytków jest m.in. grzywna.                                                  Właściciele wezwani przez urząd do usunięcia nielegalnych reklam w części dostosowali się do wymogów, za co serdecznie dziękuję. Z pozostałych reklam miasto jest i  będzie sukcesywnie czyszczone.                                                                                                                     Dużej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami będzie wymagało dostosowanie szyldów do obowiązujących przepisów planu, w związku z tym planuję zorganizowanie otwartego spotkania, na które chciałbym zaprosić z właścicieli firm prowadzących działalność na terenie miasta oraz mieszkańców w celu wypracowania jednolitej polityki reklamowej w Podkowie.

Informacja o badaniach.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Podkowy Leśnej

Uprzejmie informujemy, że dla mieszkańców Podkowy Leśnej (zameldowanych i wpisanych do rejestru wyborców) zostały przygotowane bezpłatne badania laboratoryjne, przesiewowe w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych u osób powyżej 40 roku życia.

         Badania te obejmują trzy pakiety:

  • dla kobiet – wykluczenie nowotworu narządu rodnego/szyjki macicy/jajnika oraz nowotworu piersi,
  • dla mężczyzn – wykluczenie nowotworu jąder oraz gruczołu krokowego (prostaty),
  • dla kobiet i mężczyzn – wykluczenie nowotworu żołądka, jelita grubego oraz trzustki.

Zapisy na badania prowadzone będą od 16.03.2015 r. w Urzędzie Miejskim  w Podkowie Leśnej w pokoju nr 7 telefon 22 759-21-16 Każda z zapisanych osób może wykorzystać tylko jeden bezpłatny pakiet.  Istnieje możliwość wykupienia drugiego pakietu z rabatem 40%.

Badania (pobieranie krwi) będą wykonywane w Szpitalu Zachodnim
w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11 w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej    (II piętro), w dni powszednie w godzinach 8.00 do 15.00.

Wyniki badań wraz z komentarzem co do dalszego postępowania będą wydawane w dniu następnym po badaniu w Szpitalu Zachodnim w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w dni powszednie w godzinach 8.00 do 15.00

Zachęcamy Państwa do skorzystania z propozycji wykonania badań. W świetle naukowych dowodów profilaktyka zyskuje rangę medycyny przyszłości.

Z wyrazami szacunku

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa               Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
prof. dr hab. n. med. Jacek Pawlak                           Artur Tusiński

Płać podatek w Podkowie!

Rozpoczynamy kampanię „Zmieniaj tu, gdzie żyjesz! Płać podatki w Podkowie”. Jest ona skierowana do osób, które mieszkają w Podkowie Leśnej, a podatki odprowadzają poza miastem.

Przekaz ma trafić do każdego mieszkańca Podkowy – jeśli płacimy podatek tam gdzie mieszkamy, wraca on do nas w postaci lepszych dróg, ścieżek rowerowych, nowych inwestycji, szerokiej oferty kulturalnej, edukacyjnej i zdrowotnej, czy zadbanych parków, jednym słowem – lepiej funkcjonującego miasta. Oznacza to, że jeśli mieszkamy w Podkowie, a PIT rozliczamy poza urzędem właściwym dla miejsca zamieszkania, to podatek dochodowy zostanie wykorzystany na inwestycje i zadania tam, gdzie go wysyłamy, a nie w miejscu zamieszkania. Możemy to zmienić aktualizując swoje zgłoszenie na druku ZAP-3 i przekazując go do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.

Projektowane dochody w Podkowie Leśnej z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015r. to 12.072.292 zł, co daje 47,14% wszystkich dochodów w budżecie. W Podkowie rozlicza się 2641 osób, w tym: 2147 w I progu i 409 w II progu. 15 % wszystkich podatników odprowadza do naszego budżetu 67% przychodu miasta z PIT od osób fizycznych.

Odbyłem spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Grodzisku – w wyniku, którego zostały podjęte kroki mające na celu zorganizowanie spotkania otwartego i dyskusji przedstawicieli urzędu skarbowego z mieszkańcami. W spotkaniu na moją prośbę uczestniczył audytor międzynarodowej firmy kontrolującej urzędy skarbowe dla Ministerstwa Finansów.  W rankingu Urzędów Skarbowych – nasz urząd grodziski w zakresie  prowadzonych procedur i przyjazności dla petentów zajmuje wysoką pozycję.

Działajmy, namawiajmy – to dla dobra miasta i naszej jakości życia!

Informacja

Informacja

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w związku ze złożonym pismem Znak WK 0920.60.2013 z dnia 3 kwietnia 2014r. przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawiadomieniem o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 168) w dniu 5 grudnia 2014r. wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące byłej burmistrz Małgorzaty Stępień Przygody.

Była burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień Przygoda ustępując ze stanowiska otrzymała należną odprawę wraz z ekwiwalentem za urlop w wysokości 58. 648, 14 zł brutto. Pani Przygoda złożyła do urzędu pismo o przywrócenie stosunku pracy powołując się na art.74KP. W związku z odmową (uznano, że stosunek pracy wygasł) wystąpiła na drogę sądową.

 

%d bloggers like this: